Всичко за пчеларството.Как да получа общински терен за пчелин.

ВЪПРОС: От 10-15 години имам пчелин, разположен на пасище, което е общинска собственост. Пчелинът се състои от 30 пчелни семейства.

Може ли да получа разрешение да ползвам този терен за пчелин?

Стоян Сефанов Узунов, гр.Ахелой

ОТГОВОР: Въпросът на читателя е уреден в Закона за пчеларството. Съгласно закона, пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.

В закона са предвидени и някои ограничения. Съгласно чл. 13 от закона за пчеларството, право на ползване може да се учреди в полза на заявителите, когато: в района не са настанени повече от 50 бр. пчелни семейства в радиус 2,5 км., освен за райони, заети с растителност с обилно нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви, засети с културно медоносни видове; няма заболяване по пчелите и пчелното пило в района, констатирано от органите на Българската агенция по безопасност на храните; пчелините не се устройват на разстояние по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за произдовдство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини или на територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на странаа, или на разстояние по-малко от 500 м. от химически и други заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества

Пчелинът на читателя е разположен върху пасище, което е земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, както е в разглеждания случай, съответната община може да учредява право на ползване. Следователно, читателят трябва да подаде молба до съответната община, чиято собственост е пасището и да поиска да му бъде учредено право на ползване , като лице, което отговаря на изискванията на закона.


Източник: fermera.bg