Пчеларите знаят много добре, че има големи различия в добива на пчелни продукти от отделните пчелни семейства в пчелина, въпреки че всички са били поставени при еднакви условия на грижи, хранене и естествена пчелна паша. По същия начин стои въпросът и по отношение вероятността от поява на заболявания, защото всяко семейство притежава индивидуална възможност за съпротива срещу причинителите на заболявания. Тези отбранителни възможности зависят изключително от силата на пчелното семейство. Първата предпоставка в системата от профилактични мероприятия в пчеларството е поддържането в пчелина на силни и жизнени пчелни семейства.

Предпоставките за поддържане на силни пчелни семейства са свързани, от една страна, от намесата на човека и от друга, - с природните особености, при които се отглеждат пчелите, тъй като пчелите не живеят вече в места и райони "по тяхно предпочитане", а там, където човекът ги е поставил. Затова не е без значение къде ще се избере мястото за пчелин, какви са условията за непрекъсната пчелна паша и дори такива дребни на пръв поглед неща като изложение на пчелина, ограниченост на ветрове, спокойствие на пчелите, водоизточници и т.н.

Решаващо условие за стимулиране продуктивността на пчелното семейство, неговата сила и устойчивост към заболявания е в пчелина да се държат само млади , здрави и плодовити пчелни майки. Селекцията на майки, даващи поколения, по-устойчиви на някои заразни заболявания (напр. американски гнилец или аскосфероза), в някои страни вече се реализира и в практиката.

Във всеки пчелин трябва да се спазва абсолютен ред и чистота. Едно складово помещение, недостъпно за пчелите, трябва да съхранява пчеларския инвентар, който в момента е извън употреба. Извън складовата база трябва да бъдат само пчелните семейства. Теренът пред входовете на кошерите трябва да бъде почистен, така че лесно да се забелязват падналите умрели пчели и ларви, които да се отстраняват своевременно. В кошерите не бива да имат цепнатини, отвори и други неуплътнени места. Недопустимо е в района на пчелина да се оставят на открито пчелни пити или части от тях, восъчни разпечатки, ползва­ни затоплящи материали, преградни дъски и др., които привличат пчелите и могат да станат източник на инфекция. Не трябва да се оставят около кошерите отворени съдове с остатъци от мед или захарен сироп. Това предотвратява възникването на кражби. Кражбите между пчелните семейства имат важно епизоотологично значение. Съдовете за храна, поилките, рамките и другият дребен инвентар трябва да се поддържат винаги чисти. Пчеларите трябва да ра­ботят само с чисти инструменти.

Не трябва да се допуска блуждаене на пчелите То се ограничава, чрез осигуряване на достатъчно разстояние между кошерите, боядисването им в различни цветове и ползването на ориентири (храсти, дървета). Важно значение има и разстоянието на пчелина до други пчелини, наситеността на района с пчелни се­мейства и здравният му статус по отношение на заразни заболявания.

Пчелните семейства, от които ще се сформира пчелинът, трябва да бъдат с изяснен здравен статус, т.е. да има реални гаранции, че са здрави и произхождат от здрав, неподложен на карантинни ограничения пчелин и район. Не трябва да се забравя, че новозакупените пчелни семейства могат да бъдат в инкубационен период на заболяване и едва в новия пчелин то да се прояви клинически, т.е. да стане видимо. Затова с новозакупените пчелни семейства винаги трябва да се подхожда като към съмнително болни. Те трябва да се поставят на определено място в пчелина, да се преглеждат последни, а обслужващият ги едър и дребен инвентар поне една година да не се смесва с останалия.

Понякога се налага обединяване на пчелни семейства, защото в пчелина не бива да се оставят слаби и непродуктивни кошери. Това като правило трябва да се прави само след проверка на здравословното им състояние.

Пчелните роеве с неизяснен произход да се унищожават. Ако се пренебрегне тази препоръка, след настаняването им в пчелина към тях да се подхожда много внимателно.

Важно мероприятие е пчеларят да следи непрекъснато здравното състояние на пчелните семейства. Така той може да открие своевременно заразното заболяване, преди да са заразени и други пчелни семейства. При условията на пчеларстване в заразен район болестта може много лесно да бъде внесена и в незаразения пчелин чрез пчели крадци или търтеи. Такъв контрол (чрез редовни прегледи) е особено важно да се извършва след зимните облитания, след приключване на медосбора, след връщане от подвижно пчеларство и преди зазимяването. Преглед на всички пчелни семейства трябва да се извършва незабавно при съмнение за заболяване на някои от тях.

Важно е да се знае, че не трябва да се използва за подхранване мед от други пчелини (закупен от търговската мрежа) или мед от умрели семейства дори и когато се установи, че не са умрели от заразно заболяване.

При заболяване в пчелина трябва да се обръща внимание не само на болните, но и на останалите пчелни семейства, при които болестта може да е още в инкубационен период. Затова привидно здравите трябва също да се третират с медикаменти по лекарско указание за всеки конкретен случай и да се наблюдават непрекъснато поне един сезон.

Заедно с медикаментозното третиране на болните и условно здравите трябва да се намери и отстрани първоизточникът на инфекцията в пчелина и да се ликвидира.