Полезна информация за Вашите пчели.Пчеларска година. ЗИМА.

Разходват ли пчелите топлината в кошера през зимата?

При ниски температури пчелите се събират плътно между питите и образуват пчелно кълбо, за да поддържат необходимата температура в плодника, т. е. те пестят топлинната енергия. От пчелното кълбо навън се отделя само незначително количество топлина. Пче­лите са толкова плътно една до друга, че температура­та вътре в кълбото се запазва почти постоянна. В неза­етото от тях пространство около пчелното кълбо е студено, там температурата спада дори под 0 °С. Ако е отворена долната прелка, водните пари, отделени по стените на кошера, се кондензират във вода, която се стича към дъното. Добре уплътнените, а често и силно затоплените стени на кошера подпомагат това негативно явление. Отделянето на топлина от пчелното къл­бо не предизвиква увеличаване на консумацията на хранителни запаси, но повишава относителната влажност на въздуха в кошера.

Може ли да се предотврати образуването на влага в кошера?

Докато в кошера живеят пчели, образубането на влага в него не може да се предотврати. Влажността може час­тично да се намали чрез ефикасен въздухообмен, като се увеличи отборът на прелката или чрез термоизолация на надрамковото пространство с материал, пропускащ въздуха, а също и чрез използване на подходяща топло­изолация за стените на кошера.

Как влияе вятърът върху пчелите?

Вятърът има голямо значение за живота на растенията и животните, но за пчелите е вреден през всички годишни сезони. Силният вятър през пролетта понижава околна­та температура и принуждава пчелните семейства да бездействат. Според някои изследователи броят на за­гиналите през студените пролетни дни пчели в едно пчелно семейство достига 3000 индивида, което се рав­нява на 3/5 от семейството. Ниска температура — -12 °С, с вятър със скорост 10—15 м/сек изтощава орга­низма на пчелата така, както температура -27 °С и без вятър. Ето защо пчелните семейства трябва да се па­зят от силен вятър.

Може ли пчелното семейство да зимува в кошер, който от всички страни е засипан със сняг?

Пчелното семейство зимува много добре в кошер, засипан със сняг. През първата половина на зимата актив­ността на пчелите е много слаба, така че въздухът, кой­то прониква в кошера през снега, стените и прелката (входът), е напълно достатъчен. През втората полови­на на зимата се появява пилото и това повишава по­требността от въздух. По тази причина е необходимо в началото на март да се почисти снегът от предната стена на кошера и от прелетната дъска. Какви температури са били установени с помощ­та на термоелектрични датчици в плодника на пчелно семейство през зимата?

В резултат на измервания е било установено, че през зимата температурата вътре в пчелното кълбо без пило е 22°С. В момента, когато майката започнала да снася яйца, температурата в пространството с пило достиг­нала 34—36 °С. Тя бързо се понижавала от средата на пчелното кълбо по посока на задната стена на кошера, където се изравнявала с външната температура. От вътрешната страна на прелката била 15 °С. Когато тем­пературата на външната среда достигнала -15°С, вътре в пчелното кълбо без пило била измерена температура 30°С, при задната стена на кошера — 0°С, а от вът­решната страна на прелката 5°С. Трябва да се отбе­лежи, че прекомерното затопляне на кошерите не по­добрява зимуването на пчелните семейства, а по-скоро има обратен ефект — спомага за покриването на стени­те на кошерите с ледена обвивка.

Кога пчелно семейство, което има майка , жужи през зимата?

Ако прелката (входът) на кошера е много притворена, в него не прониква достатъчно въздух. Поради това медът не може да абсорбира необходимото количество флага от въздуха, пчелите изпитват жажда и започват да жужат. Състоянието им може да се подобри, ако се отвори прилетната дъска и се освободи входът на кошера. Жу­женето се предизвиква и от липсата на достатъчно кис­лород при недостатъчен въздухообмен в кошера. След пълно отваряне на прелката въздухът в кошера се обме­ня бързо и пчелното семейство скоро се успокоява. След това прелката може да се притвори отново.

От какво се нарушава спокойствието на пчелното семейство през зимата?

През зимата спокойствието на пчелното семейство се нарушава от въздушно течение в кошера, недостатъч­на вентилация, прекомерна влажност, външни дразните­ли, захаросване на хранителните запаси, недостатъчно количество от тях и загуба на майката.

Как може да се провери състоянието на зимуващото пчелно семейство?

Състоянието на зимуващото пчелно семейство може да се провери с помощта на гумена тръбичка (маркуче) или фонендоскоп (лекарска слушалка), а също и чрез периодичен преглед на рубероидните подложки.

За какво се използват рубероидни подложки в пче­ларството?

През пролетта в кошерите на силните пчелни семейст­ва се откриват локвички вода, които биха могли да по­паднат на дъното на кошера, ако не са подложките. Глав­ното предназначение на рубероидните подложки е да се събират и отстраняват изпадалите върху тях парчен­ца восък, мъртви пчели, изхвърлено пило и други отпадъ­ци. Като се проверява съдържанието на подложките, може да се установи количеството на хранителните запаси в кошера, снася ли майката яйца, дали тя не е загинала, има ли пчелното семейство достатъчно въздух или изпитва жажда, дали в кошера не е проникнала ин­фекция (по външния вид на мъртвите пчели), има ли търтеи или попаднали мишки и други вредни за пчелите животни и т. н.

Кога се поставят рубероидните подложки в коше­рите и кога се прибират?

Рубероидните подложки се поставят в кошерите в края на октомври или през ноември след като предварително се прочисти дъното на кошера. За да се контролира съ­стоянието на зимуващите пчелни семейства, необходимо е подложките периодично да се изваждат за бърз оглед и да се поставят обратно. Окончателно се отстраня­ват от кошерите през първата половина на април, тъй като, ако това стане по-късно, може да станат укри­тие за восъчните молци.

Какво означават белите захарни зрънца, изпадали върху рубероидната подложка?

Върху подложката се откриват бели зрънца захар, кога­то пчелното семейство изпитва жажда поради недо­статъчна влажност в кошера. Това се получава през зи­мата, когато при ниски температури настъпва голямо прекъсване в развитието на пчелното семейство. В този случай не помага дори по-широкото отваряне на прелка­та, за да се увеличи абсорбцията на влага от запасите от мед. Пчелно семейство, което изхвърля от питите зрънца захар, може да се подхранва при подходяща темпе­ратура на въздуха (8 °С на сянка) с разреден захарен си­роп в съотношение 2:1 (2 л вода на 1 кг захар).

Какво количество пчели, загинали през зимата в едно пчелно семейство, се приема за нормално?

При благоприятно зимуване броят на загиналите в едно семейство пчели не превишава 200-300 индивида. Това зависи и от броя на умрелите преди последното облитане стари пчели, а също и от продължителността на зима­та. При благоприятно зимуване и навременно първо про­летно облитане върху рубероидните подложки се откриват само няколко десетки мъртви пчели.

Коя е основната причина за загиването на пчели през зимата?

Най-честата причина за загиването на пчелите през зи­мата е липсата на достатъчно хранителни запаси, на­личността на голямо количество манов мед, на болни и стари майки, на малък брой пчели В семействата, обезпо­кояване на пчелите в кошера от мишки и други вредни за тях животни, нехерметизиране на кошерите (полу­чава се течение), болести, продължителна зима и не на последно място — недостатъчна професионална под­готовка на пчеларя.

Какво означава наличието на роса или скреж върху прилетната дъска?

Наличността на роса или скреж върху прилетната дъска означава, че пчелното семейство е презимувало добре, че е силно и майката снася яйца. В този случай процен­тът на влажност в кошера винаги е висок. Ако нощта е хладна, при циркулацията на въздуха излизащите от кошера водни пари се кондензират в зависимост от външната температура във вода или скреж върху при­летната дъска.

Може ли пчелното семейство да презимува със за­паси от мед, събран от калуна?

Калуната е нисък храст с продължително цъфтящи розови цветове, който в Словакия се среща на много места върху големи площи. Обилно отделя нектар през август и септември и затова пчеларите в Словакия превозват пчелните семейства близо до площите с калуна. Пчелни­те семейства обаче зимуват много лошо със запаси от мед от калуна. Ето защо такъв мед не бива да се оставя в кошерите за зимата; той трябва да се изцентрофугира дори и от питите с пило. След това пчелните семейст­ва се подхранват с необходимото количество захарен сироп в съотношение 1:1 (1 л вода на 1 кг захар).

Могат ли пчелните семейства да зимуват без за­паси от цветен прашец?

Според резултатите, получени в Изследователския институт по пчеларство в гр. Рибное, пчелни се­мейства, от чиито кошери преди зазимяване бил изва­ден цветният прашец, презимували дори по-добре от контролните, т. е. консумирали по-малко количество мед, отделяли по-малко екстременти, а през пролетта в кошерите имало по-малък брой мъртви пчели. При тези семейства обаче било констатирано, че количеството пило е с 50% по-малко, отколкото при контролните се­мейства, а това забавяне в развитието продължавало и по-късно. Следователно цветният прашец е необходим за зимуването на пчелните семейства и не трябва изцяло да се отстранява от кошерите.

В каква посока е най-подходящо да бъде насочена прелката на кошера при първото облитане?

Пчелите са топлолюбиви насекоми и затова още нашите прадеди са насочвали прелките (входовете) на кошерите си на юг. Както в по-старата, така и в съвременната специализирана литература се посочва, че най-подходя­щата посока за първото облитане е югоизточната, но не се уточнява сезонът. Първите пролетни облитания пчелите извършват обикновено рано след обяд (около 14 ч), когато температурата на въздуха е най-висока по огрените от слънцето места. Тогава югоизточната страна на кошера вече е в сянка и затова насочването на прелката в тази посока не е желателно; то е неподходя­що и при транспортиране на пчели в двустранно разпо­ложени кошери. За първото пролетно облитане е за­дължително прелката да е насочена на югозапад. След това посоката вече няма,особено значе­ние. През периода на главната паша пчеларите трябва да се стараят да разполагат кошерите си с прелките на изток.

Кога може да се очакват първите пролетни обли­тания и какви мерки трябва да се предприемат?

Първите пролетни облитания може да се очакват през февруари, когато външната температура на сянка е над 8 °С и денят е безвретрен и слънчев. Снегът обикно­вено още покрива земята и затова трябва да се отстра­ни от покривите на кошерите, от предните им стени и пред кошерите (поне на разстояние 1 м) или пред коше­рите да се постави насмолена мукава. Не трябва да се настилат плява, сено, дървени стърготини, слама и други подобни материали, тъй като много от пчелите могат да се заплетат в тях и да не успеят да излетят. След това се отварят прелките (входовете), изваждат се рубероидните подложки и се предупреждават съседите да не простират бельо навън. След облитането почистени­те подложки се поставят отново в кошерите, входове­те се притварят, колкото е необходимо, а парчетата на­смолена мукава се измиват и след като изсъхнат, се на­биват на руло за повторна употреба. Така на пчелните семейства отново се осигурява спокойствие.

Може ли да се прецени здравословното състояние на пчелите по вида на отделяните от тях екскременти?

По вида на екскрементите може точно да се установят следните болести по пчелите: нозематоза — по редките и бледожълти на цвят екскременти с наличност на цве­тен прашец; запек — по гъстите кафяви капки и по­дутите коремчета на насекомите; диария — по тъмно­кафявите екскременти с кисела миризма (появява се при консумация на манов мед); поленова токсикоза — по гъстите, оцветени в жълто екскременти.

Преминават ли пчелите през зимата от една пита на друга?

По наблюдения пчелите през зимата премина­ват от една пита на друга. Доказателство за това е фак­тът, че майките снасят яйца и през декември и януари в 2 или 3 пити. Преминаването на пчели от пита на пита през зимата е биологична необходимост.

Кога и по какъв начин трябва да се проведе прину­дително облитане при пчелите?

Ако при продължителна и студена зима пчелите не из­вършват навреме своето първо облитане и има опас­ност да заболеят от диария, при което те изхвърлят екскрементите си в кошера, необходимо е да се предизви­ка принудително облитане. За целта кошерът се пренася в затъмнено помещение и се поставя на разстояние около 1 м от прозореца. Прилетната дъска се съединява с рамката на прозореца чрез парче картон, а кошерът се покрива, за да не се разлетят пчелите. След това по­мещението се затопля постепенно. Когато насекомите почувстват повишаването на температурата, те за­почват да летят и се освобождават от екскрементите си върху прозореца. Сега вече отопляването на помеще­нието се преустановява и пчелите се връщат обратно по картоненото