ПчелинГлавният пролетен преглед на пчелните семейства се прави към края на март или началото на април тъй като климатичните условия в различните райони на България не са еднакви. Главният пролетен преглед е по-продължителен и трябва да се извърши в някой топъл ден, когато температурата на въздуха е не по-ниска от 15 градуса. В такова време пчелите летят и събират нектар и цветен прашец от цъфналите върби, дрян, джанки и други овощни видове. Най-напред трябва да се извадят затоплящите материали и да се подсушат на слънце от двете страни докато трае прегледът.

При главния пролетен преглед преценяваме:

 • силата и здравословното състояние на пчелните семейства;
 • количеството на пилото;
 • качествата на майката;
 • количеството и качеството на храната;
 • състоянието на гнездото.

Силата на пчелните семейства се определя по броя на питите (междурамията), покрити с пчели.
Количеството на пилото и яйцата се определят по площта, която те заемат на отделните пити. По количеството и вида на пилото се съди за качествата на пчелната майка.

Пчелната майка е добра, когато:

 • в кошера има много пило;
 • работническите килийки са редовно осеменени (без пропуски);
 • запечатеното пило е с равни капачета.

През периода март-април силните пчелни семейства имат осеменени по 4-5 пити с пило и яйца. При прегледа, трябва да се види и самата майка.

Кои са причините поради, които трябва да сменим пчелната майка:

 • стара майка с излъскано тяло;
 • майка с оръфани крила;
 • майката има парализиран или липсващ крак.

Когато при прегледа установим, че има осиротели семейства или семейства, които са станали търтовки, то трябва веднага да им придадем оплодени майки от нуклеосите, които сме създали от предходната година, като спазваме правилата за тази процедура. На смяна подлежат и майките, които са с добър външен вид, но имат слабо снасяне на яйца, не съответстващо на количеството на пчелите и на храната в кошера.

Количеството на меда се определя в килограми по площта, която той заема по питите. Трябва да се знае, че една пълна запечатана, плодникова, дадан-блатова пита съдържа средно 3,6 кг мед, а една пита от многокорпусен кошер-2,5 кг. Когато питата е силно удебелена или много изтънена, то тогава трябва да направм и съответната корекция. Количеството на незапечатания пчелен мед се определя в зависимост от площта, която той заема, както и от запълването на килийките в питата. В гнездото на пчелното семейство трябва да има 8-10 кг доброкачествен мед и 2-3 пити с добре запазен цветен прашец. При недостиг на храна, то тя трябва да се добави, защото в противен случай семейството може да изостане в развитието си. Необходимо е да се знае, че в склада трябва да се съхранява и известно количество пити с мед, които се дават при нужда по-късно при разширение на гнездата.

Когато в гнездото има пити с манов или вкиснат мед, който е причинил диария, то те трябва да се извадят и на тяхно място да се постави нужното количество доброкачествен мед (в пити). Когато медът в питите е кристализирал, то пчеларят трябва през 4-5 дни да разпечатва площи от него големи колкото длан. След разпечатването на част от питата, чийто мед ще бъде използван от пчелите пчеларят трябва да я напръска с топла вода. Ако не направи това то пчелите ще оронят кристализиралия мед по дъното на кошера и е възможно да го изхвърлят навън. Мановият мед може да се използва по-късно през пролетта, когато има редовно облитане и по-силен приток на нектар. За състоянието на пчелното гнездо се съди по качеството и количеството на питите и от хигиенните условия в кошера.

При главния преглед трябва да се извадят от гнездото и да се бракуват:

 • всички стари, черни пити;
 • замърсените от диария пити;
 • питите с разтегнати и търтееви килийки;
 • питите наядени от мишки;
 • питите, които са плесенясали или са с развален цветен прашец.

Когато на някои от тези пити има пило, то те се подрязват до пилото и през пролетта постепенно се изместват към края на гнездото, за да бъдат извадени, след като от тях се излюпи пилото. Когато в питите, които подлежат на бракуване, има мед, то те се поставят зад преградната дъска на кошера. Добре е от време на време да се разпечатва медът в тях, за да може да бъде пренесен от пчелите на другите хубави пити. След като се изпразнят от меда то питите се изваждат от кошера и се подменят с хубави. Гнездото на пчелното семейство се стеснява в зависимост от количеството на пчелите, които покриват питите. Когато гнездото е стесненото в останалите пити в кошера трябва да има достатъчно мед и прашец, както и празни работнически килийки за непрекъснато снасяне на яйца от майката. Питите трябва да бъдат само с работнически килийки, и то със светлокафяв до кафяв цвят, в който е отглеждано пило от предната година. Тези пити задържат топлината по-добре и майката с охота снася яйца в тях.

При подреждането на гнездото в средата се поставят питите с пило, които са с празни работнически килийки. От двете им страни се намират питите с прашец, а зад тях са питите с мед. При средните и силни семейства, гнездото трябва да се разположи към по-топлата, южна страна на кошера, а при по-слабите семейства то се ограничава в средата, като отстрани се поставят затоплящи материали.
След като приключим с основния пролетен преглед, просъхналите затоплящи материали се поставят отново зад преградните дъски и отгоре, а входът на кошера се стеснява според силата на семейството. През март започва и борбата с вароатозата, като в кошера се поставят и противовароатозни ленти, по две или четири в зависимост от силата на пчелните семейства.