Полезна информация за домашните птици.Фактори влияещи на масата на яйцата.


При яйчната продуктивност на птиците е от значение не само броят на снесените яйца, но и тяхната маса. При различните видовептици има твърде големи разлики в масата на яйцата. Обикновено яйцата на кокошките тежат 55-65 гр., на пуйките - 80-90 гр., на патиците - 70-85 гр., на гъските - 150-180 гр. При отделните породи също има големи разлики в яйчната маса. Кокошките от едрите породи за месо и от общоползвателните породи не се отличават с по-висока маса на яйцата в сравнение с по-дребнитекокошки от породите за яйца. При кокошките от една и съща порода може да има значителни разлики в масата на яйцата (до 20-30% и повече). Обикновено при кокошките от една и съща порода по-тежки яйца се получават от по-едри кокошки. Но тази зависимост не винаги се наблюдава. Кокошките от някои линии снасят едри яйца, макар и да имат сравнително малка жива маса.

Съществува известна връзка между броя на снесените яйца и масата им. При твърде висока носливост с увеличаване броя на яйцата се намалява слабо тяхната маса. При по-ниска продуктивност, където между циклите има големи интервали, такава зависимост не съществува. Следователно, тенденцията за намаляване масата на яйцата се проявява обикновено само при високата продуктивност. Върху масата на яйцата влияе и външната температура. Колебанията на ниските зимни температури не се отразяват върху големината на яйцата , дори се наблюдава увеличаване на техните размери. При голяма горещина масата на яйцата се намалява.

Масата на яйцата се мени и с възрастта на кокошките. Средната маса на яйцата през втората яйценосна година е по-голяма, отколкото през първата; през втората и третата година тя се запазва приблизително на същото ниво, а при увеличаването на възрастта постепенно намалява.

Изменението на средната маса на яйцата по месеци през първата яйценосна година обикновено става по следния начин: тя се повишава от началото на снасянето (примерно от октомври) до март-април, през топлите месеци (май-юни-юли) малко се понижава и отново се увеличава през август и септември. При многококошки такава зависимост не се установява.