Комбинираните фуражи съдържат широка гама суровини от растителен и животински произход, минерални добавки, витамини и други биологично активни вещества. Участието на отделните компоненти се определя от оптимизирани по състав рецепти в съответствие с потребностите на различните видове и категории животни, както и равнището на продуктивност.

 

Основните предимства на комбинираните фуражи са следните:

  1. Осигуряват всички необходими за животните хранителни и допълнителни вещества в подходящо съотношение и при избор на компонентите в зависимост от цената им на пазара.
  2. Повишават биологичната пълноценност на отделните компоненти чрез подходяща комбинация между тях и отстраняват или намаляват неблагоприятното влияние на някои фуражи при самостоятелно хранене.
  3. Дават възможност за бързо приложение на научните постижения в областта на храненето на животните в практиката чрез оптимизиране на състава им, подобряване технологията на производството им, както и на техниката за хранене.
  4. Позволяват внедряване на механизация при храненето, с което се облекчава и намалява влаганият труд при производството.
  5. Допринасят за повишаване продуктивността на животните и намаляване разхода на фураж за единица продукция.
  6. Повишават общата икономическа ефективност от животновъдството благодарение на посочените предимства при хранене с тях.

Произвеждат се различни видове комбинирани фуражи:

- пълноценни комбинирани фуражи;

- допълващи комбинирани фуражи;

- белтъчно-биоконцентратни смески.

Пълноценните комбинирани фуражи съдържат всички необходими хранителни вещества и не се изисква използване на други фуражи в дажбите.

Съставът на допълващите фуражи се определя от наличните в стопанството суровини - зърнени компоненти, зелени, сочни и др. Чрез тях се осигуряват онези хранителни вещества, които не достигат на животните от основните фуражи, собствено производство - протеин, минерални вещества, витамини и др.

Белтъчно-биоконцентратните смески съдържат белтъчни фуражи, минерални, витаминни и други добавки, които се използват при хранене на съответните видове и категории животни, за които са предназначени. Те се включват като компоненти на пълноценни или допълващи комбинирани фуражи или се смесват в животновъдните ферми с произведени в стопанството зърнени житни фуражи и/или доставени други компоненти. Съотношението между белтъчно-биоконцентратната смеска и зърнените житни и други компоненти дава възможност да се осигурят показателите за хранителни вещества в съответните пълноценни комбинирани фуражи.

Основното предимство на допълващите фуражи и белтъчните биоконцентрати се състои в икономията на транспортни разходи за зърнените и други необходими компоненти, които съставляват 2/3 от пълноценните комбинирани фуражи за свине, както и в гарантирането на по-добра хомогенност на смеските.

За някои комбинирани фуражи, главно в зависимост от предназначението им са утвърдени специални наименования:

- м л е к о з а м е с т и т е л и - за рано отбити животни през млечния период;

- п р е д с т а р т е р - за най-ранна възраст;

- с т а р т е р - след предстартерния период, а понякога и от самото начало на отглеждане;

- г р о у е р - за животни през началния период на угояване (след стартерната фаза);

- ф и н и ш е р - з а заключителния период на угояване.

 

СПРАВОЧНИК ПО СВИНЕВЪДСТВО Под общата редакция на: Проф. д-р Андрей Андреев Ст.н.с. Алекси Стойков