Полезна информация за животните.За живата маса на новородените животни.

При отглеждане на селскостопанските животни, новородените заемат особено място. Те са символ на бъдещето, често за тях се оказват специални грижи, даряват се с внимание и любов. Същевременно обаче новородените са обект и на различни калкулации от които зависи паричния баланс във фермата или по-просто казано те са източник на бъдещи приходи или разходи ! Всички са заинтересовани от доброто здравословно състояние и пълноценно развитие на новородените животни. От какво зависи това ?

 Факторите са различни. Един от тях това е тяхната живата маса или тегло. Тя се означава като абсолютна (тегло в килограми) и относителна (процент от масата на майката). Във втория случай се получава по-обективна преценка за развитието им.

Най-важните фактори определящи масата на новородените са генотипа (наследствените заложби), продължителността на бременността, броя на приплодите и хранителния режим на майките в края на бременността.

Разглежданият показател оказва влияние в две насоки?

От една страна живата маса в голяма степен определя шансовете за преживяване и бъдещето развитие на новородените животни. Колкото по-малко е тяхното относително тегло, толкова по-неблагоприятни са перспективите за преживяване и бъдеща продуктивност. На графика 1 е представена зависимостта между масата на прасетата при раждане и тяхното развитие. Видно е че при тези с по-голяма маса, прирастът е значително по-голям, а смъртността минимална.

Има и нещо друго. Предвид родилната механика и акушерската помощ, по-малките приплоди се раждат обикновено по-лесно и безпроблемно. Съществува повишен риск от травми на новороденото, когато то е едро и не пасва на размерите на родилния път. В много голяма степен това касае и майката. Особено, ако е първескиня ! Известни са многото случаи, когато големи телета увреждат родилката ! Тогава последствията са фатални както за новородените, така и за майката.

При различните видове масата на новородените варира в значителни граници. По принцип при унипарните животни (тези които раждат 1-2 приплода) относителното тегло на новородените е сравнително голямо.

Кончетата от дребните породи достигат 10-12 %, докато едрите 8-10% от теглото на майките. Женските телета са средно 10% по-леки от мъжките. Забележително ниско относително тегло при раждането си имат телетата от породата Джерсей (5,5%), както и по-примитивните породи (зебу 6%).

Масата на новородените агнета зависи в голяма степен от породата, пола и броя им. При раждането на един приплод стойностите на относителното тегло са сходни с тези при говедото, дори малко по-високи (8%). При близнаци, тризнаци то е около 6,5 %. По правило приплодите при свинята са с относителното тегло 1%, а при по-маломерните дори 0,5%. Нормално развитите прасенца трябва да тежат около 1,3 кг. При кучетата породната зависимост е изключително силно изразена. При едрите при които броя на новородените обикновено е голям, относителното тегло е около 1%, докато при дребните породи, при които броя на новородените варира от 1-3, относителното тегло е 3-4%, така както при котката. При зайците този показател варира от 0,5 до 1,1%.

Какво трябва да знаят фермерите, нещо което е с непосредствена практическа значимост !

При едрите домашни животни, чието развитие в момента на раждане в голяма степен е приключило, най-важните доминиращи фактори, определящи родилната маса са продължителността на бременността и генотипа. Влиянието на енергийната и белтъчната обезпеченост на дажбата в края на бременността върху развитието на плода е незначително. Така например при кравата, дори при сравнително оскъдна дажба на майката, масата на новороденото се повлиява в малка степен. Разбира се недохранването оказва своето въздействие в друга насока – здравния статус и бъдещата продуктивност. При тези видове ролята на породната принадлежност на разплодниците е определяща. На тази база например би могло да се предвиди, кога кравите ще родят чрез цезарово сечение.

При видовете, при които сборната маса на новородените (кучилото) е относително голяма (свиня, зайци, куче, котка, многоплодна бременност при дребните преживни) и продължителността на бременността е по-кратка, компенсаторните възможности на майчиния организъм са значително по-малки. Определяща е ролята на дажбата върху масата на новородените е определяща. Богатата хранителна обезпеченост оказва директно въздействие върху развитието и големината на плодовете.

Как трябва да се процедира на практика ? Чрез ултразвуково изследване е необходимо да се определи приблизително броя на плодовете. Най-успешно това се извършва през първата половина на бременността. Когато се касае наистина за многоплодна бременност, тогава с напредването й интензитета на хранене трябва да се увеличава. По този начин, развитието на плодовете ще е напълно обезпечено, а също така и майката няма да се изтощи. Когато очаквания броя на новородените е по-малък, тогава дажбата трябва да е по-умерена. По този начин риска от затруднение по време на раждането ще е по-малък. Ще се постигне и икономия на фуражи.


Още за животните:
Източник:доц. д-р Пламен Георгиев