bg_landraceПородата Български ландрас (специализирана линия СН) е апробиран през 1985 г. Порода български ландрас е създадена от колектив с ръководител ст.н.с.1ст.ксн Иван Ангелов. Използувани са основно Шведски и Холандски ландрас и еднократно нерези Английски ландрас. Основната цел е била да се получат животни с малка и олекотена глава; с широк, прав и дълъг гръб и много добре замускулени и оформени бутове и голяма площ на мускулното око. Трябва да се знае, че по останалите екстериорни белези Българският ландрас не се различава от другите популации ландрас. Пълновъзрастните нерези достигат 320-360 кг жива маса, а свинете-майки до 270 кг. Плодовитостта е 10-10,5 прасета в прасило , а масата на прасилата на 21-дневна възраст - 46,5 кг. Ремонтните животни от породата Български ландрас достигат 90 кг живо тегло на 170-180-дневна възраст, а дебелината на тръбната сланина (сума СК1.2) е 36-39 мм съответно при нерезчетата и женските прасета. Сега популацията от породата Български ландрас наброява 800 свине-майки, развъждани в ЗПС край Плевен, в ЕООД „Промишлено и хибридно животновъдство" Шумен и в ДПЖС Якимово. Специализираната линия Ландрас СН се използува предимно като бащин компонент в схемите на кръстосване и хибридизация.