Полезна информация за свинете.Зоохигиенни изисквания към помещенията за свине.


У нас намират приложение два основни метода за отглеждане на свине - промишлен и традиционен.

Промишлен метод за отглеждане на свине

Промишленият метод се характеризира с пълна механизация на производствените процеси и с специализация и концентрация на производството.

Характерна особеност на промишленото свиневъдство са кръглогодишното опрасване на свинете майки и отглеждането на животните без движение. Кръглогодишното опрасване на свинете майки осигурява ритмичност и последователност на технологичния процес от началото до завършването му. Чрез него се създават условия за правилно сформиране на групите според възрастта и физиологичното състояние на животните и прилагане на зоохигиенния принцип пълно-празно" при използване на помещенията.

Традиционен метод за отглеждане на свине

При традиционният метод за отглеждане на свине се осигурява движение, а опрасването на свинете майки е сезонно (пролет-есен). Различните категории свине се отглеждат в едно помещение, преградено на отделни секции.

Свиневъдни сгради

В промишлените свиневъдни ферми за различните категории свине се строят специализирани сгради със съответно обзавеждане и условия на отглеждане съобразно с физиологичните изисквания на животните. Сградите се подреждат с оглед на последователността на производствения процес - заплождане, бременност, опрасване, подрастващи прасета и угояване. При такова подреждане не се допуска пресичане на технологичните линии и на движението на животните при преместването им от една в друга категория. При разполагането на отделните сгради трябва да се спазват зоохигиенните и противопожарните изисквания за отстояние помежду им (не по-малко от 8 м).

Вътрешното планиране и обзавеждането на свиневъдните сгради зависят от системата на отглеждането (индивидуално, групово), технологията на храненето (мокро, сухо) и почистването (водно, сухо).

Групово отглеждане

Груповото отглеждане на свине се използва при отбитите и подрастващите прасета, ремонтните свине, свинете за угояване, незаплодените, условно бременните и бременните свине майки.

Груповото отглеждане на свине се прилага в два варианта: в групови боксове и в клетъчни батерии.

Груповите боксове се разполагат в 1 до 4 реда. Подът им се разпределя на две зони - суха (с плътен топлоизолиран под) и мокра (със скаров под). Плътният под се изработва с наклон към торосъбирателния канал 3 до 5°. Хранилките се разполагат в сухата, а поилките - в мократа зона на бокса. Преградните стени на бокса са плътни, а само над скаровата част - решетъчни.

Клетъчните батерии се използват за отглеждане на подрастващите прасета и свине за угояване. Обикновено батериите са метални , , а подът е скаров. При дву- и триетажните батерии под скаровия под се движи скреперен транспортьор за почистване на тора.

При отглеждане на прасета в групови боксове и клетъчни батерии трябва да се спазват изискванията за осигуряване на необходимата площ и фронт за хранене на всяко животно. Запазването на груповия състав непроменен до края на технологичния процес е важно условие за ограничаване на стреса при животните.

Индивидуално отглеждане на свине

Индивидуално отглеждане се прилага предимно при кърмещите свине. Използват се индивидуални боксове с различно конструктивно решение - боксове на пода и повдигнати боксове.

Общото и за двата вида боксове е, че за прасетата е предвидено отделение за хранене и почивка, до което свинята майка няма достъп. В него се изгражда локално отопление, осигуряващо оптимален температурен режим за новородените прасета (в началото 32°С).

За предпазване на прасетата от омачкване боксовете са снабдени с подвижни (при боксове на пода) или неподвижни (при повдигнатите боксове) фиксатори за свинете майки.

За отглеждане на незаплодени, условно бременни и бременни свине в някои фермите се използват тесногабаритни индивидуални боксове. Чрез тях се изключва възможността свинете да си пречат и значително по-лесно се обслужват. Техен недостатък е продължителното обездвижване на животните.

Важно условие за успешното отглеждане на различните категории свине са осигуряването на оптимален микроклимат в помещенията съгласно зоохигиенните изискания и своевременното прилагане на ветеринарно-санитарните мероприятия.