Полезна информация за Вашите зайци.

Клетки за зайци

Клетките, в които се отглеждат зайците, независимо дали са на открито, в помещения или комбинирано, трябва да бъдат просто устроени;

да са светли и удобни за почистване, обслужване, раздаване на фуражите и водата и за преглеждане на животните. Клетките за зайци трябва да имат достатъчно площ, за да се осигури на заека в зависимост от състоянието му достатъчно движение. При отглеждането на открито клетките за зайци трябва да са защитени от дъжд и течение и от нападение на хищници.

В зависимост от едрината на зайците клетките за възрастните могат да бъдат различни по размери.

Клетки за зайци могат да бъдат направени от различен строителен материал - дърво, тухли, метал, бетон и др. Подът на клетките за зайци може да бъде дървен или мрежест

Към всяка клетка за зайкнните от основното стадо трябва да има сандъче-гнездо, в което се раждат зайчетата. В зависимост от едрината на зайците се използват сандъчета с различни размери. Обикновено сандъчетата имат дължина 48 см, ширина 31 см и височина 31 см. У нас най-широко приложение при досегашната технология на отглеждане на зайците намират подвижните сандъчета. При тях на предната страна има кръгъл отвор с диаметър 18 см. Сандъчето може да бъде с капак или без капак. Прегледът на зайчетата става по-лесно, когато сандъчетата имат капак. Два-три дни преди озайчването в сандъчето се поставя слама. Закритите от всички страни сандъчета са по-удобни при отглеждането на зайците в клетки на открито през зимните месеци.

Те предпазват зайчетата от студа и течения и съответстват на инстинкта на зайкинята да се озайчва на тъмно. През летните горещи дни обаче зайчетата в тези сандъчета се загряват и започват да излизат много рано от гнездото. По-удобни са сандъчетата с капак, който може да се отваря и сваля през горещите дни. При отглеждане на зайците в закрити помещения се използват сандъчета без капак или обикновени кутии. Ръбовете на предната част на такива сандъчета и кутии трябва да бъдат добре загладени, за да не нараняват млечната жлеза на зайкинята.

Най-широко използваният начин за отглеждане на зайците е отглеждането им в клетки за зайци.

При отглеждането на зайци в клетки се създават най-благоприятни условия за проявяване на високи продуктивни качества. Има възможност правилно да бъде организирана племенната работа. Създават се условия, при които може да бъдат предотвратени някои заболявания, да бъде организирано рационално хранене на зайците и т. н.

Начини на отглеждане на зайците в клетки

Комбиниран начин на отглеждане на зайците

При комбинирания начин на отглеждане на зайците през по-голямата част от годината - пролетта, лятото и есента - зайците се отглеждат в клетки на открито, а през зимата - в закрити помещения. За тази цел е необходимо или всички клетки за зайци да бъдат подвижни, или да има отделни клетки и за през зимата. В помещението през зимата се внасят само животните, които ще се използват за разплод. Малките зайчета остават на открито през цялата година.

Комбинираният начин на отглеждане на зайците може да бъде използван в личните стопанства на кооператорите. Внасянето на зайците в помещения през неблагоприятните в температурно отношение месеци на годината дава възможност да бъдат провеждани озайчвания и през този сезон.

Отглеждането на зайците в клетки на открито

При отглеждането на открито зайците целогодишно са в клетки, поставени на открито. При този начин зайците са обезпечени с чист въздух и светлина. Това укрепва здравословното им състояние и повишава племенните и продуктивните качества, закалява организма и създава възможност за сгъстяване космената покривка и получаване на по-доброкачествени кожи в сравнение с кожите на зайци, отглеждани в закрити помещения. Отглеждането на зайците в клетки на открито е по-икономично, тъй като не се изразходват средства за строителство на помещения. При този начин на отглеждане един гледач може да обслужва 80-100 зайкини-майки с приплодите им от 1600 до 2000 зайчета за годината. Обслужването е индивидуално и трудно може да бъде въведена механизация на трудоемките процеси.

Клетките при отглеждане на зайците на открито могат да бъдат дървени, зидани, метални и др. За да бъдат по-лесно обслужвани, клетките се разполагат на един, два и много рядко на три етажа.

Отглеждане на зайци в закрити помещения

При отглеждане в закрити помещения зайците се намират цялата година в зайчарника. Озайчванията могат да бъдат планирани целогодишно независимо от сезона следователно и получената продукция е по-голяма. С оглед по-рационално използване на закритата площ на помещението клетките се нареждат на два или три етажа. Този начин на отглеждане на зайци има редица предимства. Той позволява да се създаде най-подходящ микроклимат, да се въведе механизация на основните производствени процеси и да се приложат най-съвременните промишлени технология за отглеждане на зайците за месо.

 

Още за зайците: