Полезна информация за зайците.Защо е необходимо редовно почистване и дезинфекциране на клетките за зайците?.


При отглеждането на зайци в клетките и помещенията непрекъснато се натрупва прах, задържат се остатъци от фуражи, отделят се изпражнения и урина. Всички тези отпадъци съдържат много микроорганизми и развойни форми на паразити.

Микроорганизмите, които заобикалят животните и човека, се делят на болестотворни и неболестотворни (сапрофити). Значителна част от болестотворните микроорганизми се срещат нормално в здравите зайци и се отделят чрез изпражненията, урината или по друг начин. Много от неболестотворните микроорганизми разграждат отпадъците от жизнената дейност на животните, при което се образуват отровни (токсични) продукти, а в околната среда се отделят и се развиват много яйца и други форми на паразитите (ооцисти на кокцидиите). Ето защо както при зайците, така и при другите селскостопански животни (и при човека) се провежда системно почистване и дезинфекциране. Под дезинфекция се разбира унищожаването на микроорганизмите (преди всичко на болестотворните и на паразитите) в околната среда, за да не става тя източник на заразяване за здравите животни. На този принцип се основава и отглеждането пълно - празно”.

Провеждат се два вида дезинфекции: предпазна - при липса на заразна или паразитна болест с оглед да се намали количеството на микроорганизмите в помещението и да се осигури правилно развитие на зайците, и принудителна дезинфекция - при появяване на заболяване, с което се съдействува за бързото му ограничаване и ликвидиране. Поради това дезинфекциите са неразделна част от всяка технология на отглеждане на животни , в т.ч. и на зайци.