Полезна информация за зайците.Използване на зайците за вълна.


Заешката вълна (пух) се различава значително от овчата с по-малкото си относително тегло 1,017 г, което обуславя лекотата на вълната и изготвените от нея предмети. Различният хистологичен строеж и по-специално наличието на въздух в сърцевинния слой на косъма на заешката вълна й придават по-добри изолационни свойства. Заешката вълна е мека, тънка и с добри технологични качества. Облеклото, изготвено от нея, запазва по-добре топлината на тялото.

Заешката вълна (пух) съдържа незначително количество серей (от 0,7 до 1,5%), поради което обработката й се извършва без предварително пране. Вълната е нееднородна и се състои от осилести, пухови и преходни влакна. Процентът на осилестите влакна не надвишава 10, а при някои породи, като ангорската, той е от 4 до 6. Дебелината на пуховите влакна варира в границите от 12 до 15 μ. Дължината е не по-малка от 5-6 см. Ако се остави вълната да израсне, дължината й може да достигне до 20 и повече сантиметра. Космената покривка на заека расте много интензивно. Средната скорост на растежа е 0,6-0,7 мм на денонощие, но тя доста се колебае в зависимост от гледането на зайците, храненето, пола и състоянието на животните. При различните видове влакна скоростта на растежа не е еднаква. Осилестите влакна растат по-бързо в сравнение с пуховите. Те израстват и съзряват по-рано, като или се отскубват и падат, или се задържат между другите влакна и предизвикват степването им. Най-често степване се наблюдава в областта на шията , гърдите и между краката. То се отразява неблагоприятно на животното, като понижава апетита му, вследствие на което заекът започва да слабее.

Средното количество вълна, което се получава за година от заек, варира в доста широки граници и зависи от много фактори, като генетични възможности на породата, степен на развъдно-подобрителната работа, правилно хранене и гледане, пол, възраст, годишен сезон и състояние на заека. Количеството на получаваната заешка вълна до голяма степен зависи и от своевременното снемане.

В специализираните зайцеферми за производство на вълна зайците се развъждат по два начина. При единия начин всичките възрастни женски зайци се използват, едновременно за разплод и за получаване на вълна. Така от тях се получава освен вълна и значително количество месо. Получаваната вълна е доста по-малко, особено при няколкократните озайчвания, тъй като бременността и лактацията намаляват количеството й. При втория начин на развъждане около 70% от възрастните женски зайци се използват само за производство на вълна. Преимуществото тук е, че за единица продукция (вълна) се изразходват приблизително 1,5 пъти по-малко фуражи, клетки и труд. С напредване на възрастта количеството и качеството на получаваната вълна се подобряват. Следователно при втория начин на развъждане на зайците, където има главно възрастни зайци, се получава по-качествена продукция. За производство на ремонтни млади зайци се използват останалите 30% от възрастните зайкини. Обикновено при тях се планират две озайчвания за годината. След като се отберат зайчета за разплод, останалите се отглеждат няколко месеца, през което време от тях два пъти се снема пухът им и се предават за клане.

За производство на вълна могат да бъдат използвани не само зайкини, но и възрастни кастрирани мъжки зайци.

Начинът на развъждане на зайците за вълна се избира в зависимост от конкретните фуражни условия на дадената зайцеферма от клетките, с които то разполага, и от целите.

Възрастните зайци за вълна се отглеждат в индивидуални клетки. Малките зайчета могат да бъдат отглеждани също в такива клетки по 3-4 или в боксове по 10-15. Зайците за вълна, отглеждани в открити клетки, дават по-добри резултати по отношение количеството на получаваната вълна. Ако през зимния и есенния период в клетките се използва постилка най-добре е тя да бъде от едра и мека слама от житни растения. Дребната осилеста слама замърсява вълната на заека. Ако в клетката не се поддържа достатъчно чисто и има влага, пухът на зайците добива мръсножълт цвят и силно се степва.

На 2-2,5-месечна възраст дължината на космената покривка при зайците за вълна достига 5-6 см и може да се снеме. Обикновено при първото снемане се получава по 10-15 г вълна, която се състои само от пухови влакна. Кожата на зайчетата на тази възраст е много нежна и при невнимателно снемане може да се предизвика разраняване. Желателно е първото снемане на пуха да стане чрез стригане. Второто получаване на вълна се извършва на 4-4,5-месечна възраст. При него се снема 20-25-30 г пух. От 6 месеца нататък заекът дава вълна като възрастен.