Полезна информация за зайците.Отглеждане на отбити зайчета за разплод.


В зависимост от приетия начин на отглеждане зайците се отбиват на различна възраст. Тогава се извършва първият отбор на зайците за разплод и се формират мъжки и женски групи. За правилния растеж и развитие на зайците за разплод се води непрекъснато наблюдение. За тази цел най-малко един път на две седмици малките зайчета внимателно се преглеждат. При прегледа на животните се следи за здравословното им състояние. Здравите зайчета са бодри, енергични и подвижни. Те имат ясен поглед и блестяща космена покривка. Болните или неразположените зайчета са с мътни очи, настръхнала и без блясък космена покривка. Те обикновено са свити в някой ъгъл на клетката. Такива зайчета веднага се отделят от групата и се изяснява причината за това им състояние.

На малките зайчета редовно се контролира и живото тегло. Те се теглят най-малко един път на месеца. Тези от тях, които имат малък прираст и изостават в растежа си от останалите, се отделят в друга група, която се храни по-обилно.

Женските зайчета след отбиването им се поставят по 3-4 в чисти и дезинфекцирани клетки за възрастни зайци или по 10-15 в групови клетки. В груповите клетки след отбиването се събират зайчета от няколко зайкини. При формирането на групите трябва да се следи зайчетата да бъдат на еднаква възраст и с приблизително еднакво живо тегло. Когато зайчетата бъдат на два и половина - тримесечна възраст, те се поставят по две в клетка и отново се проверяват за пола им. Често, като се определя полът при отбиването на малките зайцета, може да се допуснат грешки и в една клетка да се окажат женски и мъжки зайци, което крие опасност от преждевременно заплождане.

Най-добре е мъжките зайчета още при отбиването им да се поставят по едно в клетка. Ако такава възможност няма, до два и половина - тримесечна възраст те се отглеждат по 2-3 в клетка. След тази възраст при тях настъпва половото узряване, те започват да се бият, хапят се и си нанасят различни повреди. Често това води до взаимна кастрация, което прави зайците негодни за разплод. Ето защо след тази възраст мъжките зайци за разплод трябва да се отглеждат обезателно по един в клетка.

Високата интензивност на растеж в млада възраст изисква дажбите за хранене на мъжките и женските зайци за разплод след отбиването да бъдат добре балансирани по отношение на всички необходими хранителни вещества и особено по количеството на протеина и витамините. Тази висока интензивност на растежа налага нормите за хранене на зайците да се изменят през по-кратки периоди от време, приблизително през 5-7 дни. Не е правилно в продължение на един месец храненето на зайците да бъде по една и съща норма. Обикновено в началото на месеца зайчетата не успяват да изядат дадената им храна, а в края на месеца тя не им достига. Хранилките при груповото отглеждане на зайчетата трябва да бъдат достатъчни, за да могат всички зайци да се хранят едновременно.

Ако в зайцефермата не е въведено автоматично поене, използваните панички-поилки и поилки-бутилки трябва да бъдат достатъчни, особено е груповите клетки, за да се осигурява вода на животните по всяко време на денонощието. Желателно е подът на клетките, в които се отглеждат мъжките и женските зайци за разплод, да бъде от дървена или пластмасова скара. Това предпазва ходилата им от нараняване. Ако това е невъзможно, мрежата-под трябва непременно да бъде с точкова заварка и размери на отворите 1,8х1,8 до 2х2 см. Клетките на отбитите зайчета за разплод трябва да се почистват ежедневно.