Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

НАЗ със становище за Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи

Актуални агро новини.НАЗ със становище за Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

Във връзка с текущото обществено обсъждане по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, Националната асоциация на зърнопроизводителите представя своето становище.

НАЗ заявява несъгласието си с обявения кратък срок за обществено обсъждане на толкова значим нормативен акт. Основната цел на Законопроекта е да облекчи работата на всички заинтересовани страни и да урежда фундаментални за обществото въпроси и  взаимоотношения свързани със земята като национално богатство.

Изразяваме своето силно притеснение, че Законопроектът в този си вид не само не решава настоящи проблеми, но и създава предпоставки за нови такива. Очертава се опасност за установяване на трайна несигурност и липса на предвидимост при ползването и стопанисването на земеделската земя.

В Законопроекта доминират административни и нормативни ограничения, които игнорират основен принцип на правото, а именно – свободата на договаряне.

Считаме, че Законопроектът е нецелесъобразен и противоречи на основните пазарни принципи. Поземлените отношения са поставени в нова регулаторна рамка и в голяма степен излизат извън рамките на действащите до настоящия момент правила и норми.

Разпоредбите на Глава Пета от Проекта радикално променят договорните отношения, като по този начин обезсмислят договора за аренда и нарушават действащите пазарни отношения. Създава се опасност от нарушаване на вече създадени, действащи и установени правила, които допринесоха за стабилността в земеползването. Не стават ясни основните правила за степенуване тежестта на договорите. 

Глава Седма усложнява комасираното ползване на земеделска земя, като налага тежки административни правила и фиксира невъзможни срокове.

Като изложи част от мотивите си по така предложения Законопроект, Националната асоциация на зърнопроизводителите призовава Проектът на Закон за собственосттта, поземлените отношения и опазването на земеделските земи да бъде изцяло преразгледан и преработен, като се вземат предвид реалностите в българското земеделие. Апелираме в процеса да участват всички заинтересовани страни.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates