Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

За 29 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт код за югозападните райони на страната

Актуални агро новини.За 29 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт код за югозападните райони на страната.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене в следобедните и вечерните часове на 29 януари има опасност от възникване на поройни наводнения в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка); р. Марица (в горните части от водосбора на р. Въча и притока й р. Девинска).

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 29 януари  - в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Канина и р. Бистрица); в долното течение на р. Доспат; през нощта срещу 30 януари и в сутрешните часове на деня  – в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Туфча и р. Неврокопска).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста  от -5 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -15 см до +16 см;  за водосбора  на  р. Вит от -18 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -44 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -113 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - брегови лед; р. Бистрица (Мусаленска) в района на Боровец - ледена покривка; р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните  промени на речните нива са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива  на реките през последното денонощие се понижили. В  резултат на оттичане са регистрирани повишения на нивата в долните течения на основните реки. Регистрираните изменения на речните нива са : за водосбора на р. Тунджа от -16 см до +13 см; за водосбора на р. Марица от -24 см до +23 см; за водосбора на р. Арда -103 см до +17 см; за водосбора на р. Бяла до -13 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -122 см до +119 см.). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн:  през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -22 см до +4 см., а за водосбора на р. Места от -33 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 29 и 30 януари са възможни краткотрайни повишения на водните нива в басейна вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене. На 31 януари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 29, 30 и 31 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения . На 30 януари в сутрешните и обедни часове са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения.  На 29 и 30 януари ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосбора, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29, 30 и 31 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи комбинирани със снеготопене на 29 и 30 януари са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30, 31 януари  и  на 1 февруари  ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива  ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  речните нива  в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица както и във водосбора на р. Арда краткотрайно ще се повишават в следствие на снеготопене. От следобедните часове на 29 януари  до вечерни часове на 30 януари  вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене, се очаква повишаване на речните нива в басейна.  По-значителни повишения са възможни в горните части на р. Тунджа, Старопланинските притоци на р. Марица (Луда Яна, Пясъчник и Стряма) и Родопските притоци на р. Марица (Стара (Пещерска) и Въча) както и във водосбора на р. Арда (горните му части и притока й р. Върбица). От 31 януари  се очаква речните нива в басейна да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на р. Марица и р. Тунджа. На 31 януари  в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Съзлийка и притоците на реките Марица и Тунджа в долните им течения.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене в следобедните и вечерните часове на 29 януари  има опасност от възникване на поройни наводнения в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка); р. Марица (в горните части от водосбора на р. Въча и притока й р. Девинска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

-    Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 29- ти и в обедните часове на 30 януари.

-   Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 30 януари.

Западнобеломорски басейн: днес  речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на р. Места и р. Струма и притоците им. От следобедните часове на 29 януари до следобедните часове на 30 януари речните нива в басейна ще се повишават вследствие на валежи комбинирани със снеготопене, като по-значително се очаква повишението в долното течение на р. Струма и притока и р. Струмешница и долното течение на р. Места и р. Доспат и притока и р. Жижовска. От 31януари се очаква речните нива в басейна да се понижават, като в резултат оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 29 януари  - в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Канина и р. Бистрица); в долното течение на р. Доспат; през нощта срещу 30 и в сутрешните часове на 30 януари – в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Туфча и р. Неврокопска).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 29 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) за югозападните райони на страната. Там ще има значителни валежи от дъжд, над около 1000 метра – от сняг. Количества 20-35 л/кв.м, в отделни планински райони и повече. Валежите ще продължат и през нощта срещу сряда.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 86,7 млн.м3, което е 22,36 % от общия обем, приток към 12,0 часа 120,8 м3/ сек /намалява/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 72,2 млн.м3, което е 14,52% от общия обем, приток към 12,0 часа 133,1 м3/сек /намалява/

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 бр. язовири:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек; „Бели Лом“ – 0,060 м3/сек; „Горни Дъбник“ – 0,100 м3/сек; „Домлян“ – 0,120 м3/сек; „Кула“ – 0,080 м3/сек; „Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек; „Панчарево“ – 3,4 м3/сек; „Порой“ – 0,120 м3/сек; „Пчелина“ – 3,3 м3/сек; „Рабиша“ – 0,050 м3/сек; „Съединение“ – 0,080 м3/сек; „Ястребино“ – 0,100 м3/сек; „Тракиец“ – 0,115 м3/сек; „Георги Трайков“ – 1,280 м3/сек; „Сопот“ – 0,110 м3/сек;

 

През преливните съоръжения прелива язовир „Боровица“, като преливните количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“обем 27, 300 млн. м3; прелива с 13,09 м3/сек – без проблеми – с тенденция за намаляване на притока и преливно водно количество.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Пчелина“ – обем 53,900 млн. м3, свободен обем 0,300 млн. м3; яз. „Среченска бара“ – обем 14,989 млн. м3, свободен обем 0,511 млн. м3; яз. „Розов кладенец“ – обем 19,068 млн. м3, свободен обем 1,332 млн. м3;

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 28.01.2019 г. е 3 948,6 млн. м3, представлява 60,8 % от сумата на общите им обеми и е с 3,4% по-голям от обема на 25.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 73,8% от общия им обем; напояване – 49,6% от общия им обем; енергетика – 66,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 425,037 млн. м3, което е 85,48% от общия му обем; Язовир „Студен кладенец“ – 301,077 млн. м3, което е 77,64% от общия му обем; Язовир „Ивайловград“ – 123,151 млн. м3, което 78,59% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 48,580 млн. м3, което е 31,16% от общия му обем; Язовир „Жребчево“ – 172,756 млн. м3, което е 43,19% от общия му обем.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates