Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

За днес НИМХ обявява жълт код за значителни валежи в девет области от западните и централните райони на Южна България

Актуални агро новини.За днес НИМХ обявява жълт код за значителни валежи в девет области от западните и централните райони на Южна България.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене от вечерните часове на 29 януари  до следобедните часове на 30 януари има опасност от поройни наводнения във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Черна река в района на гр. Смолян, р. Ардинска в района на гр. Ардино и р. Върбица (по основната река в района на гр. Златоград и в притока ѝ р. Неделнинска река в района на гр. Неделино)).

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения  нощта срещу  30-ти  до обедните часове на 30 януари  в долното течение на р. Струма (по основната река и в притока ѝ р. Струмешница).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки са се понижили. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста  от -10 см до +15 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +18 см;  за водосбора на р. Вит от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -18 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -24 см до +52 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Вит при с.Търнене и р. Росица при гр. Севлиево е около прага за високи води.

Черноморски басейн: през изминалото  денонощие нивата  на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -25 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата  на реките са се понижили. В резултат на оттичане са регистрирани повишения на нивата в долните течения на основните реки. Регистрираните изменения на речните нива са : за водосбора на р. Тунджа от -21 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -26 см до +4 см; за водосбора на р. Арда от -88 см до +50 см; за водосбора на р. Бяла от -11 до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -85 см до +83 см.). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -13 см до +4 см, а за водосбора на р. Места  от   -12 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра.  На 31 януари  и 1 февруари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения.  В резултат на валежи на 31 януари  са възможни краткотрайни повишения на  нивата  на реките  Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества на реките ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,  че  водните количества на 30 и 31 януари  и 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. На 31 януари и на  1 февруари  речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 и 31 януари и на 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения, като на 29 и 30 януари, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните  нива в целия водосбор по-значителни ще бъдат във водосборите на р. Банкенска и р. Блато. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 30 и 31 януари и на 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 31 януари  и 1 февруари  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31януари  и на 1 и 2 февруари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта  срещу 1 февруари, в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива във водосборите на Севернобургаските реки, р. Камчия и р. Провадийска и на реките в басейна. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда (над яз. Кърджали и в притока ѝ р. Върбица в района на гр. Златоград). От 31 януари се очаква речните нива в басейна да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на реките Марица и  Тунджа. От вечерните часове на 31 януари  и на 1 февруари, в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, са възможни незначителни повишения във водосборите р. Марица (във водосбора на р. Сазлийка и в долното течение)  и р. Тунджа (в долното течение).

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене в следобедните часове на 30 януари има опасност от възникване на поройни наводнения във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали и в притоците ѝ р.Черна река в района на Смолян, р. Ардинска в района на гр. Ардино и р. Върбица (по основната река в района на гр. Златоград и в притока ѝ р. Неделнинска река в района на гр. Неделино)).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водното ниво ще премине над жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 2 февруари.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

-            Водното количество на р. Черна река при Смолян ще достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 29 февруари.

 -            Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем ще достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 30.01.2019 г.

-            Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 30 януари.

-            Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 30 януари.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се повишават вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене. По-значителни ще са повишенията във водосбора на р. Струма и в притока ѝ р. Струмешница и в долното течение на р. Места. На 31 януари  и на  1 февруари речните нива в басейна ще се понижават. В  резултат на  оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки.  Интензивни валежи, комбинирани със снеготопене ще създадат опасност от възникване на поройни наводнения през нощта срещу  30 –ти и до обедните часове на 30 януари в долното течение на р. Струма (по основната река и в притока ѝ р. Струмешница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 30 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) за значителни валежи в девет области от западните и централните райони на Южна България и условия за образуване на поледици в три области от Северозападна България.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 82,2 млн.м3, което е 21,2 % от общия обем, приток към 12,0 часа 85,298 м3/ сек /намалява/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 61.9 млн.м3, което е 12,5% от общия обем, приток към 12,0 часа 82,927 м3/сек /намалява/ .

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 бр. язовири:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек; „Бели Лом“ – 0,060 м3/сек; „Горни Дъбник“ – 0,100 м3/сек; „Домлян“ – 0,120 м3/сек; „Кула“ – 0,080 м3/сек; „Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек; „Панчарево“ – 2,9 м3/сек; „Порой“ – 0,120 м3/сек; „Пчелина“ – 3,5 м3/сек; „Рабиша“ – 0,050 м3/сек; „Съединение“ – 0,080 м3/сек; „Ястребино“ – 0,100 м3/сек; „Тракиец“ – 0,100 м3/сек; „Георги Трайков“ – 1,200 м3/сек; „Сопот“ – 0,110 м3/сек;

През преливните съоръжения прелива язовир „Боровица“, количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“обем 27,300 млн. м3; прелива с 7,13 м3/сек – без проблеми – с тенденция за намаляване на притока и преливно водно количество.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Пчелина“ – обем 53,900 млн. м3, свободен обем 0,300 млн. м3; яз. „Среченска бара“ – обем 14,989 млн. м3, свободен обем 0,511 млн. м3; яз. „Кричим“ – обем 19,044 млн. м3, свободен обем 1,212 млн. м3; яз. „Розов кладенец“ – обем 19,032 млн. м3, свободен обем 1,368 млн. м3;

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 29.01.2019 г. е 3 971,1 млн. м3, представлява 61,2 % от сумата на общите им обеми и е с 0,4% по-голям от обема на 28.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 73,9% от общия им обем; напояване – 49,7% от общия им обем; енергетика – 67,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 435,263 млн. м3, което е 87,54% от общия му обем; Язовир „Студен кладенец“ – 305,534 млн. м3, което е 78,79% от общия му обем; Язовир „Ивайловград“ – 125,700 млн. м3, което 80,22% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 49,070 млн. м3, което е 34,50% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 174,604 млн. м3, което е 43,65% от общия му обем.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates