Актуални агро новини.Нивата на реките се понижават или остават без съществени изменения.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Отчетените колебания са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +4 см, за водосбора на р. Искър от -21 см до +26 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +11 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра от -16 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива в басейна през последното денонощие са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна през последното денонощие са се понижавали. Регистрираните изменения са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +16 см;  за водосбора на р. Марица от  -19 см до +14 см;  за водосбора на р. Арда от -40 см до +6 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от  -9 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Въча (от -84 см до +84 см.). Водните количества на р. Тунджа при гр. Елхово, в притоците на р. Марица (р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска река при гр. Харманли) и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата  на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -10 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -5 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 6 февруари  са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира ,че  водните количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, вследствие на снеготопене днес все още ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества на 5, 6 и 7 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка), в Старопланинските и Рило-Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали). В резултат на валежи на 6 февруари ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене, през следващите дни са възможни незначителни повишения на водните нива в Пиринските притоци на р. Места и р. Струма. На 6 февруари водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на валежи са възможни незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 05 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 15,164 млн.м3, което е 3,91% от общия обем, приток към 12,0 часа 180,827 м3/сек /намалява/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 16,487 млн.м3, което е 3,3 % от общия обем, приток към 12,0 часа 71,393 м3/сек /намалява/.

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 бр. язовири:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек; „Бели Лом“ – 0,060 м3/сек; „Горни Дъбник“ – 0,125 м3/сек;  „Домлян“ – 0,120 м3/сек; „Кула“ – 0,080 м3/сек; „Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек; „Панчарево“ – 2,600 м3/сек; „Порой“ – 0,120 м3/сек; „Рабиша“ – 0,050 м3/сек; „Съединение“ – 0,080 м3/сек; „Ястребино“ – 0,100 м3/сек; „Тракиец“ – 2,600 м3/сек; „Георги Трайков“ – 1,250 м3/сек; „Сопот“ – 0,110 м3/сек.

През преливните съоръжения преливат язовир „Боровица“ и язовир „Пчелина“, като преливните количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“обем 27,300 млн. м3; прелива с 21,43 м3/сек – без проблеми. яз. „Пчелина“ – обем 54,050 млн. м3; прелива с 3,9 м3/сек – без проблеми.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Кърджали“ – обем 480,749 млн. м3, свободен обем 16,487 млн. м3; яз. „Студен кладенец“ – обем 372,608 млн. м3, свободен обем 15,164 млн. м3; яз. „Йовковци“ – обем 84,059 млн. м3, свободен обем 8,120 млн. м3; яз. „Среченска бара“ – обем 15,220 млн. м3, свободен обем 0,280 млн. м3; яз. „Кричим“ – обем 19,312 млн. м3, свободен обем 0,944 млн. м3; яз. „Розов кладенец“ – обем 19,140 млн. м3, свободен обем 1,260 млн. м3.

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 04.02.2019 г. е 4 137,3 млн. м3, представлява 63,7 % от сумата на общите им обеми и е с 0,5% по-голям от обема на 01.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 74,9% от общия им обем; напояване – 50,5% от общия им обем; енергетика – 71,3% от общия им обем

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние

      1.Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 480,749 млн. м3, което е 96,68 % от общия му обем; Язовир „Студен кладенец“ – 372,608 млн. м3, което е 96,09 % от общия му обем; Язовир „Ивайловград“ – 120,655 млн. м3, което 77,00 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 53,799 млн. м3, което е 37,83 % от общия му обем; Язовир „Жребчево“ – 183,130 млн. м3, което е 45,78 % от общия му обем.

Състояние на реките и общинските язовири

Актуална информация за река Чая, постъпила от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“:

На 03.02.2019 г. след получен сигнал за разрушена подпорна стена, експерти на БД ИБР, Областна администрация, Напоителни системи-клон Марица и общ. Садово извършиха проверка на участък от река Чепеларска (Чая) в землище на с. Катуница, откъм десния бряг по течението на реката след ж.п. моста при с. Катуница. При огледа се констатира, че в участъка по дясната дига има съществуваща масивна бетонова подпорна стена, като същата е подкопана в основата, компрометирана по дължината на няколко места и е надвиснала над водното течение. В този участък водното течение е насочено изцяло откъм десния бряг, тъй като в речното корито има пясъчни островни образувания, саморасла храстовидна и дървесна растителност, както и отделни паднали дървета, които отклоняват течението на реката в дясната посока към подпорната стена и се създава предпоставка за компрометирането ѝ. Към момента на проверката нивото на водата в речното корито е около 4 м под короната на подпорната стена.

Няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките.