Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Приключи последният етап от предварителната оценка по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 г.

Актуални агро новини.Приключи последният етап от предварителната оценка по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 г..

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020. Проектните предложения са подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор, след становище от Управляващия орган на ПРСР.

При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30% от бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от ЗПЗП са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“:

Проектните предложения по подмярка 8.3 , оценени с не по – малко от 61 точки по критериите за подбор ще бъдат разпределени за обработка на следващ етап. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates