Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

До броени дни започва приемът по подмерки 1.1 и 16.1

Актуални агро новини.До броени дни започва приемът по подмерки 1.1 и 16.1.

В най-скоро време предстои приемът по атрактивните подмерки 16.1 за иновации и 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения". Това съобщи Милен Кръстев, експерт в Дирекция „Развитие на селските райони" по време на медиен семинар във Велико Търново. Той съобщи и актуална информация относно изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Бюджетът на ПРСР възлиза на 2 912 000 000 евро публични средства, разпределени в няколко приоритета. Единият от тях е насочен към конкурентоспособност на земеделието, с включени мерки за подобряване устойчивостта на икономическото развитие на земеделските стопанства. Предвидени са и средства за добавена стойност към земеделски горски продукти. В друг приоритет са включени компенсаторните мерки в ПРСР и мерките за опазване на околната среда. А именно - за възстановяване на напояването, напоителната инфраструктура и ефективното използване на водите. На последно място е приоритетът, който е насочен към подобряване условията за живот в селските райони, където влияние оказват мерките, насочени към неземеделски дейности в селските райони общинските мерки както и по подхода ВОМР.

АКТУАЛНО

Най-голям относителен дял спрямо всички мерки, включени в програмата, е предвиден за мярка 4 "Инвестиции в материални активи". Към 1 април напредъкът по прилагане на програмата показва, че са договорирани средства в размер на един 1 698 000 000 евро, което представлява 58,3% напредък спрямо общия бюджет на програмата. Разплатените средства са в размер на 28,5% или 829 000 000 евро.

До момента по програмата са представени и одобрени 4 изменения пред Европейската комисия - по отношение на правилата за прилагане на мерките и разпределението на финансовите средства. Целта е да се подпомогне по-успешното и ефективно прилагане на програмата. От българска страна са представени 5 предложения към Комисията за изменение на програмата. Едно от тях е по подмярка 4.3 за напояване.

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ МЕРКИ

По подмярка 4.1 са сключени 1466 договора, с одобрени разходи в размер на 685 000 000 евро. Това са проектите от втория период на прием, получили най-малко 55 точки.
По подмярка 4.2 подмярка "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" са сключени 270 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одобрените разходи възлизат на 356 000 000 евро, а одобрената финансова помощ - 176 000 000 евро. Тези проекти са насочени към преработка и маркетинг на селскостопански продукти и основна част от реализираните проекти са в приоритетните за подпомагане сектори - плодове, зеленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури.

По подмярка 6.1, позната като „Млад фермер", са сключени са 1305 договора за 32 000 000 евро финансова помощ. През изминалата година се проведе период на прием по мярката и предстои да бъдат сключени нови приблизително 880 договора.

Друга атрактивна подмярка е 6.3 за малки земеделски стопанства - подкрепа, чрез която се дава възможност стопанствата да разширят обемите си на производство и да навлязат на пазара с продукцията си. Сключени са 1949 договора с размер на финансовата помощ 29 000 000 евро. През тази година съгласно индикативна работна програма предстои да стартира нов прием.

По подмярка 7.2, която е насочена към основни услуги за населените райони,са сключени 330 договора за 429 000 000 евро подпомогнати разходи. В тази категория са включени и проекти, представени от читалища. Предстои да бъдат договорени през настоящата година още проекти въз основа на проведения прием през предходна година за училища, детски градини, улици и водоснабдяване. По подмярка 7.6, насочена към местни поделения на вероизповеданията - 89 за сключените договори с одобрени разходи в размер на 25 000 000 евро.

По дългоочакваната мярка 9, която стартира през изминалата година - към настоящия момент са одобрени седем групи и организации на производителите, които да изпълняват своите планове. Одобрената финансова помощ за 700-те сключенни договора е в размер на 2 780 000 евро.

По подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) са одобрени 63 Местни инициативни групи. Над половината от подпомогнатите стратегии предвиждат инструменти, различни от втори стълб от ПРСР. Наблюденията са, че местното развитие е много активно и приемите се провеждат и текат в момента в ИСУН. Одобрената финансова е в размер на 89 000 000 евро.

ПРЕДСТОИ

Предвижда се втори прием за малки земеделски стопанства по подмярка 6.3, както и втори прием на насочени към местни поделения на вероизповеданията за ремонт на религиозни храмове. Работи се активно върху достъпа до широколентов интернет в селските райони нещо. Предоставянето на възможност за обучение на земеделски стопани, включително земеделски стопани-бенефициенти по ПРСР. През есента е предвиден и период на прием за къси вериги на доставки и местни пазари. Относно ВОМР са предвидени две процедури в рамките на подхода.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates