Актуални агро новини.Министър Димов откри форум за добри практики при използване на климатичните данни.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри форум на тема „Въвеждане на най-добри международни практики при използването на климатични данни и инструменти за целите на националното планиране", организиран от Световната банка и МОСВ. Той изтъкна, че в ЕС има два подхода по темата за климатичните промени. Единият път е борба с климатичните промени и поставяне на амбициозни цели. Вторият подход е за адаптиране. Според него трябва да насочим усилията си именно в посока адаптацията към промените в климата, да използваме данните, за да формулираме действията, които трябва да предприемем, така че тези промени да се отразят минимално и да бъдем подготвени за ефекта от тях. 

По думите му ефектът върху водите на измененията на климата е един от най-съществените и най-видимите. „Свидетели сме през последните години, че обемът валежи не се е променил драстично, но те стават по-проливни.  Променя се начинът, по който земята може да приеме водата, по който тя може да се съхранява и придвижва. Ние трябва да отчетем това и да имаме начин, по който да се справяме с тези проблеми, за да може да отговорим на първо място на нуждите на хората, на второ място на тези на икономиката и на трето - на био- и екосистемите. От тази гледна точка управлението на риска от наводнения и управлението на плановете за речните басейни са ключово важни стратегически документи", изтъкна министър Димов.

Той посочи, че България е предприела конкретни стъпки в тази насока. Между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие вече има сключено Споразумение за предоставяне на помощ и услуги в подкрепа изготвянето на планове за управление на речни басейни и планове за управление на риска от наводнения в България. „Резултатът, който очакваме, е именно насока как да се адаптираме, така че рисковете и щетите от наводнения да бъдат сведени до минимум", подчерта Нено Димов.  Министърът добави, че МОСВ работи и по проект за управлението на водите на река Искър, който е пилотен и чието завършване ще даде възможност за вземане на подобни мерки и за останалите поречия.

Във форума от страна на Световната банка участие взеха Давид Мишо, мениджър за Сектор „Води" за Европа и Централна Азия на Световната банка (СБ), Тиери Дави, старши специалист по управление на водни ресурси към СБ, Мари Шупари, специалист по управление на водни ресурси в СБ, Нагарая Рао Харшадир, водещ специалист по околна среда, както и експерти от МОСВ, ПРООН, Световната метеорологична организация, НИМХ и др.