Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Eлектронният регистър за биоземеделие вече е създаден

Актуални агро новини.Eлектронният регистър за биоземеделие вече е създаден и тестван.

Информация за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) всеки оператор и/или подизпълнител, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти следва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите.

Потвърждаването следва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от създаването на профила или от промяна на вписаните обстоятелства в него. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС следва да се налага глоба или имуществена санкция за непотвърждаване на информацията в срок.

За изпълнение на посочените задължения, съгласно чл. 16а, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС следва да имате квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите.

Уреденият в 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС електронен регистър е вече създаден и тестван. В тази връзка, от 19.08.2019 г. контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информацията, която е предвидена от закона. Това налага незабавно да предприемете необходимите мерки и действия за получаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

Персоналният идентификационен код (ПИК) може да се издаде във всеки офис на НАП.
За въпроси относно издаване на ПИК и КЕП можете да се обърнете към дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на тел: 02 985 11 258.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates