Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Владислав Цветанов - началник отдел в Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ

Актуални агро новини.Владислав Цветанов, началник отдел в Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ.

 

- Г-н Цветанов, разкажете ни повече за дългоочакваната подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура от ПРСР.

Подмярка 4.3 е една възможност чрез Програмата за развитие на селските райони да се осигури финансиране на проекти, свързани с главна инфраструктура за напояване в страната. При стартирането на ПРСР за сегашния програмен период 2014-2020 година, мярката беше посочена като избрана за прилагане на територията на нашата страна. Тя обаче не беше разработена. Идеята беше да бъде направен един по-обширен анализ, след което подмярката да бъде разработена. След дискусия с Европейската комисия подмярка 4.3 беше включена като част от ПРСР. Този процес стартирахме през 2018 година след проведено заседание на Комитета по наблюдение, стартирахме преговорите с ЕК, по отношение на текста на самата мярка. Той включва основни елементи като допустими бенефициенти, подпомагани дейности и финансови параметри на бъдещите проекти. Стартирахме тази дискусия през 2018 година и завършихме този процес през пролетта на 2019 година с одобрение на пето изменение на ПРСР. Подмярка 4.3 беше одобрена и включена в набор от мерки, които нашата страна може да прилага в рамките на програмата в периода 2014-2020 година.

- Какъв е предвиденият бюджет по нея?

Общият бюджет по мярката е над 50 милиона евро. Важно е да се отбележи, че мярка с подобен дизайн не е прилагана в рамките на Програмата за развитие на селските райони. Тази мярка е насочена към подпомагане на главна инфраструктура, свързана с напояване. Това са главните канали, които довеждат вода до земеделските стопанства за техните нужди. Основни бенефициенти, които са включени в подмярка 4.3, са напоителни системи, сдружения за напояване и юридически лица, които ползват такава главна инфраструктура. Нашата цел е да насочим подпомагането към съществуваща в страната такава инфраструктура, която се нуждае от реконструкция и рехабилитация. След като разработим подробните условия за кандидатстване, се надяваме допустимите бенефициенти да се възползват от това подпомагане.

- Какво е състоянието на тези напоителни инфраструктури в страната?

От анализа, който беше направен и от Световна банка във връзка със състоянието на напоителните инфраструктури в страната, се оказва, че има области, в които системите имат по-високо КПД, в други райони нивото на КПД е по-ниско. Разнородно е състоянието на инфраструктурата в страната. Нашата идея е целево да насочим подпомагането към такава инфраструктура, която не е в толкова добро състояние. Целта е да се повиши нейната продуктивност и да се удовлетворят нуждите на земеделските стопани.

- По какъв начин това финансиране ще помогне на вече съществуващата напоителна система?

На практика един инвестиционен проект по тази подмярка може да включва различни компоненти от тази основна инфраструктура. Те могат да бъдат помпени станции, канали, тръбопроводи. Идеята е да се направи реконструкция на съответните системи, за да станат те по-ефективни.

- В кои части на страната ще бъде оползотворено подпомагането по подмярката?

Самите бенефициенти решават изпълнението на проектите и включването на конкретни дейности в тях. Те могат да се насочат към различни части на страната, където има необходимост от изпълнението на такива проекти. Чрез тази мярка се търси едно комплексно покриване на няколко основни критерия. От една страна, подобряване на състоянието на вече съществуващите системи чрез рехабилитация. От друга страна, приоритет ще се дава на земеделски стопани, които произвеждат традиционно поливни култури. Приоритет ще имат проекти с по-висока ефективност на системите, след изпълнение на самия проект. Много важно за самите проекти при тяхната оценка е този комплекс от приоритети, които ние сме заложили. Предстои да се разработят и критерии за оценка, които ще дават приоритет на един проект спрямо друг проект и така наречените точки по оценките. Ние напълно се съобразяваме с текста на мярката, които беше одобрен от страна на Европейската комисия. Основите са положени, имаме одобрена мярка. Предстои разработване на националните правила, по които на практика бенефициентите ще подават своите проектни предложения. За момента мярката е включена в работната ни програма за 2019 година, публикувана е на интернет сайта на МЗХГ. Планираме тази мярка да стартира в края на 2019 година.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates