Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Стартира работата на Националната рибарска мрежа

Националната рибарска мрежа на Местните инициативни рибарски групи и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. започна работа.

Тя има за цел:

 • – осигуряване на представителност на МИРГ и населението на рибарските области;
 • – изграждане на капацитет;
 • – разпространяване на информация;
 • – обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.

В НРМ могат да членуват:

 • – всички МИРГ и населението на рибарските области;
 • – представителите на заинтересованите страни – организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – рибари;
 • – предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата;
 • – преработватели на риба и рибни продукти;
 • – екологични и научни организации и др.

Членството в НРМ е безплатно и става чрез попълване на заявление по образец.

Ползите, които ще получат членовете на мрежата са достъп до актуална информация в сектор „Рибарство“, в това число и тези извън България.

Възможността за бързо и лесно намиране на партньори, опит и експертни познания от други страни-членки на ЕС, както и покани за партньорства при реализиране на проектни идеи, чрез организиране на съвместни обучения, информационни събития и мероприятия са също част от подкрепата, която ще получат членовете на мрежата.

Те ще могат да вземат участие в:

 • – работни групи;
 • – обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни, организирани от Националната рибарска мрежа и ФАРНЕТ „Европейска общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи”;
 • – да споделят добри практики в сферата на трансфера на знания и иновациите;
 • – да дават препоръки, предложения и насоки за новата Програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период и др.

Широкото участие в НРМ ще гарантира осъществяването на ефективно сътрудничество на национално и европейско равнище. То ще бъде основано  на принципа на партньорство в защита на общия интерес за подпомогане сектора на рибарството и аквакултурите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates