Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Законосъобразност на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг

В процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, проведени по реда на ЗОП и глава ІV от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), УО на ОПОС, установява чести отклонения от нормативната уредба при формулиране на критерия за подбор - годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, по отношение на участници-обединения.

При изискване за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) по Закона за камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на определена категория строежи, се поставя условие,  в случай на участник е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, следва да декларира съответствие с поставеното изискване, съобразно разпределението на участие в договора за създаване на обединение.

Съгласно, чл. 3, ал. 3 от Закона за камарата на строителите, е достатъчно само един от членовете на обединението, който ще извършва строителни дейности, да притежава изискуемата регистрация в ЦПРС за заложената от възложителя категория строеж, докато за останалите членове, ангажирани със строителни дейности, достатъчно условие е да притежават регистрация в ЦПРС, без значение от категорията на строеж, за която са регистрирани.

В тази връзка, посоченият критерий за подбор не попада в изключенията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
УО на ОПОС, обръща внимание на бенефициентите, при подготовка и провеждане на обществени поръчки, да вземат предвид гореописаните нарушения.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates