Полезна информация за овощните култури.Слънчевата светлина заема особено място в живота на растенията.


Зелените растения са способни да усвояват въглеродния двуокис от въздуха, като използват светлинна енергия (фотосинтеза). Без този основен жизнен процес е немислим животът нито на безхлорофилните растения, нито на животните.

Главната цел на резитбите за формиране на овощните растения е да им се осигури максимална активна листна повърхност и най-близка до оптималната светлина за най-интензивна фотосинтеза (асимилация). Само когато овощарят знае значението на светлината, както за анатомичния строеж на растенията, така и за фотосинтезата, той ще може да оцени добре и съответно да организира и извърши правилно необходимите резитби.

За научното обосноваване на овощарската резитбена практика не е достатъчно да се знае само непосредственото действие на светлината. От особено голямо значение за овощаря е да има общи понятия и за влиянието на интензивността на светлината върху начина на изграждането на тъканите и органите на овощните растения.

При пълна слънчева светлина растенията образуват по-гъста мрежа от проводящи снопчета, по-развита механична тъкан. При различна интензивност на светлината е различен и анатомичният строеж на листата. Листата, разположени на южната страна на короната на дървото, са по-дебели, по-добре диференцирани, отколкото на северната страна и във вътрешността на короната и използуват много по-икономично водата. По-голямата дебелина на образуваните при силна светлина листа се дължи на по-голямото удължаване на клетките, разположени перпендикулярно на листната повърхност. Този анатомичен строеж е свързан с водния баланс и особено с интензивността на транспирацията. Големината на листата и растежът на междувъзлията се регулират не само от светлината, но и от влажността, температурата и други външни фактори.

Количеството на хлорофила в листата е важно условие за използуване на светлината. Съществува тясна връзка между съдържанието на хлорофил и интензивността на фотосинтезата. Изградените на силна светлина листа при равни други условия са по-богати с хлорофил. Съдържанието на хлорофил се влияе силно и от постъпването на азот. Оттук и голямото значение на ранното пролетно торене с азот.

Овощните растения, които израстват при относително слаба светлина, стават дълги, тънки, имат тесни и бледи листа, остават с по-слабо стъбло и коренова система и лошо развити проводящи тъкани. Светлината влияе различно върху овощните растения през различните стадии на развитието им. Много от тях образуват цветове и плодове само при определени условия на светлина. Цъфтежът се определя не само от интензивността на светлината, но и от дължината на деня. Върху него обаче оказват влияние и температурата, растежните вещества , снабдяването с вода, храненето и др.