Всичко за торенето на земеделските култури.Фосфорни торове.

В зависимост от разтворимостта и формата на фосфорната киселина, фосфорните торове се разделят на лесно разтворими (обикновен и концентриран суперфосфат) , полуразтворими (преципитат, термофосфати, калциев метафосфат) и трудно разтворими (костно брашно, фосфоритно брашно) . Най-често се използуват лесно разтворимите фосфорни торове.

Обикновен суперфосфат

съдържа 16-18% Р2O5 главно под формата на монокалциев фосфат, а заедно с това и всички продукти, които се образуват при разлагането на суровите фосфати. Той е сив, мек , , брашнест до зърнест, с характерна възкисела миризма. Паради съдържание на свободни киселини суперфосфатът действува вредно на очите, ръцете и разяждат дрехите и обувките. За да се намали хигроскопичността му и сбиването на буци и да се подобри разсейваемостта, прибавя се костно или фосфоритно брашно и др.

Концентриран суперфосфат

в зависимост от съдържанието на фосфор бива двоен (34-40% Р205) и троен (45-54 % Р205) . По физични свойства и цвят почти не се различава от обикновения, но по-силно се уплътнява и се сбива на буци. Хигроскопичен е само когато сво- бодната фосфорна киселина е повече от 6%. Обикновено суперфосфатът (обикновеният и концентрираният) се гранулира.