Полезна информация за говедата.

Може ли да се предизвика близнене при кравите?

Може ли и целесъобразно ли е да се предизвика близнене при кравите?

При

кравите близненето като биологично явление е слабо проявено, но може да се предизвика, чрез селекция, хормонално стимулиране и напоследък чрез трансплантация на оплодени клетки във фаза на делене (зигота). Най-често близнят черношарените крави-до 4,2%, и най-рядко породите за месо-до 2%. Най-висок процент близнене е наблюдаван при крави на 8-ото или 9-ото отелване. Установено е също, че близненето се предава предимно по майчина линия. При породите за мляко близненето на кравите не е особено желано, понеже причинява намаляваме на млечността и затруднения при отелването. За хормонално стимулиране на близненето на кравите се използува най-често СЖК (серум, получен от кръвта на бременни кобили между 45-ия и 90-ия ден от бременността им). Според опита у нас най-ефективна е дозата от 2000 до 4000 МЕ (международни единици) на животно, или по 4-5 МЕ на 1 кг маса в зависимост от хормоналното съдържание на СЖК.

Какво представлява трансплантацията на оплодени клетки?

След изкуственото осеменяване трансплантацията е най-новият и модерен метод за заплождане на кравите. В половия апарат на кравата вместо семенна течност се внасят оплодени яйцеклетки. От крава с високопродуктивни качества годишно се получават голям брой яйцеклетки. На 16-ия -17-ия ден от половия цикъл се инжектират гонадотропни хормони (серум от бременни кобили) и се предизвиква зреене и отделяне на голям брой яйцеклетки. Чрез изкуствено осеменяване на кравата яйцеклетките се оплождат. По хирургичен път те се изваждат от рога на матката, държат се до няколко денонощия в специална хранителна среда и се пренасят в половия апарат на специално подготвени крави (по 1 до 3 яйцеклетки), които са по-нископродуктивни със здрав полов апарат и с възможности за износване на един или два плода. Родените от тях телета едствените качества на майката, от която произхождат яйцеклетките. По този начин се постига бързо увеличаване на продуктивните качества на животните.

За една година от една високопродуктивна крава може да се получат от 6 до 8 телета. В някои страни методът вече се прилага успешно в практиката. При изкуственото осеменяване на кравите вместо замразена семенна течност в матката се вкарват оплодени яйцеклетки във фазата на първите си деления (зигота). Получена е заплодяемост до 5О-70%.