Полезна информация за говедата. Вързано отглеждане на крави.

Преимущества на вързаното отглеждане

               1. Този метод позволява да се осигури по-точно количеството необходима храна. Удобно се отчита физиологическото състояние на всяка крава.

  1. При доене се отчитат индивидуалните особености на кравата (млеконадой, форма на вимето)
  2. Изключва се сблъсък между животните, намаляват стресовите ситуации в стадото
  3. Улеснява се контрола, отчита се физиологическото и клинично състояние (лечение и профилактични мероприятия)
  4. Рационалното използване преимуществата на този метод позволява да се повиши млечната продуктивност с 15% и да се понижат разходите за храна с 10%.
  5. Ограничава се процеса на автоматизиране на стопанството
  6. Съществено се повишава трудоемкостта

                   Недостатъци на вързаното отглеждане

                   Изисквания към яслите

             Основно изискване е максимална безопасност на обслужващия персонал, недопускане травматизъм на животните, спокойно хранене и почивка.

При конструкцията на яслите е необходимо да се отчитат габаритите на животните. Обикновено във фермата се приема дължината на яслата да е 190-200 см, с бетонна хранилка и частична ограда. Практиката на добрите ферми показва, че оптималната дължина на яслата, при наличие на предни и странични ограничители, трябва да бъде 5-10 см. по-къса от дължината на туловището на животното. Това позволява по-лесно почистване и кравата по-малко се замърсява. Краварниците за вързано отглеждане на крави имат два или четири реда ясли, което позволява максимална механизация на храненето, поенето, доенето и изнасянето на торта. За отстраняването на торта се използват торохранилища , система за измиване.

                   Лятно и зимно отглеждане на крави

         Традиционното отглеждане през лятото е яслено-пасбищно. Кравата на ден трябва да приеме 50-60 кг трева за да достигне висока   млечна продуктивност. Необходимо е допълнително хранене в яслата. През зимата е необходимо да се разхождат в двора 2-3 часа, съчетана с подхранване с груба храна.

     Усъвършенстването на вързаното отглеждане на кравите трябва да е насочено към съкращаване времето за обслужване на животните и увеличаване производителността на труда.