Полезна информация за говедата. Полова и стопанска зрелост на говедата. Половата зрелост при говедата настъпва при различна възраст в зависимост от породата,

скорозрелостта и условията на хранене и отглеждане на младите животни. При нормално хранене при мъжките и женските телета настъпва на 7-9-месечна , а при оскъдно - на 10-12-месечна възраст. При скорозрелите породи говеда половата зрелост настъпва с 1-2 месеца по-рано, а при къснозрелите - с 2-3 до 5 месеца по-късно.

Поради това че половата зрелост на говедата настъпва по-рано и изпреварва стопанската зрелост (организмът още не е завършил растежа си), не трябва да се допуска заплождане на женските и използване на мъжките животни за разплод. Ето защо се налага още в ранна възраст (на 5-6 месеца) да се отглеждат отделно женските от мъжките телета.

Преждевременно заплодените юници изостават в развитието си, раждат дребни, недоразвити и с понижена жизнеспособност телета, дават ниска млечност и се бракуват.

Късното заплождане на юниците също се отразява неблагоприятно върху нормалното протичане на половите процеси, вследствие на което се получават възпаления на половия апарат, затлъстяване и забавяне или нарушаване на нормалните функционални процеси на възпроизводството. Животните стават стерилни (безплодни). Следователно както преждевременното, така и късното заплождане на юниците се отразяват неблагоприятно върху тяхното развитие и продуктивност. Това се отнася и за бичетата.

Оптималната възраст за заплождане на юниците от породите Българско червено и Черношарено говедо е 16-18 месеца при маса 360-380 кг, от Българско кафяво - 17-18 месеца и 370-390 кг и от Български симентал - 18-20 месеца и 380-400 кг. Заплодените на 16-17-месечна възраст имат по-ниска маса на I лактация от по-късно заплодените, но до II и III лактация се изравняват по маса.

Бичетата се използват за разплод от 14- до 16-месечна възраст.