Полезна информация за говедата.Каква е оптимална продължителност на периода между две отелвания?

Разумното решаване на въпросите, отнасящи се до продължителността на

периода между две отелвания и на сервиз-периода, ще позволят рязко да се повиши темпът на възпроизводството на кравето стадо. Все още остава спорен въпросът за оптималната продължителност на сервиз-периода. Резултатите от изследванията показват, от една страна, че с напредването на лактацията се понижава заплодяемостта на кравите (при непълноценно хранене през първата фаза на лактацията) вследствие на изразходване резервите на организма, а от друга страна, трябва да се спазва биологически необходимият период на почивка (около 10 седмици след отелването) за възстановяване на организма. Своевременната бременност укрепва организма на животното и удължава неговия живот. Това се дължи на забележителното биологично явление - със заплождането на кравите настъпва хиперфункция на всички системи и органи, в резултат на което са засилва апетитът, повишава се охранеността и в организма се внасят значително количество хранителни вещества. Съкращаването на сервиз-периода допринася за получаване на по-голямо количество продукция както за една година, така и за целия период на стопанско използуване на кравата.

За определяне интензивността на използване на животните се приема показателят продуктивност на кравите за периода между две отелвания. За този период при кравите завършва пълен производствен цикъл: отелване, лактиране, сухостоен период. Продължителността на периода между две отелвания, а следователно и на сервиз-периода оказва влияние както върху плодовитостта, така и върху млечната продуктивност. Например с увеличаване на сервиз-периода до 120 дни плодовитостта представлява 90%, а при 250 дни - само 68%.

До каква степен влияе продължителността на периода между две отелвания и на сервиз-периода върху млечната продуктивност на кравите, показва нивото на средната дневна млечност за този период. Млечността на кравите за лактацията нараства с увеличаване на периода между две отелвания , а средната дневна млечност намалява. При това продължителността на периода между две отелвания нараства с по-бързи темпове, отколкото млечността на кравите за лактация. Това се обяснява с факта, че най-високата средна дневна млечност при кравите се наблюдава през втория-третия месец от лактацията, после постепенно тя намалява. Колкото по-дълъг е периодът между две отелвания, толкова по-малък ще бъде относителният дял на дните с висок млекодобив, което води до получаване на по-малко мляко за годината. Следователно с увеличаване периода между две отелвания се намалява интензивността на използване на кравите.

Най-интензивно използване на кравите се постига при 365-дневна продължителност на периода между две отелвания, а следователно продължителността на сервиз-периода трябва да бъде не повече от 60 до 80 дни. Това изисква осеменяването на кравите да се провежда през първите два месеца след отелването, като минимум 60-65% от тях да бъдат заплодени при първо осеменяване и индексът на заплождане да се движи в границите от 1,5 до 1,8. За решаването на този въпрос не трябва да се подхожда шаблонно. При планиране на първото осеменяване след отелването трябва да се изхожда от общото натоварване на организма и от икономическата ефективност, като се отчитат индивидуалните особености на кравите, сезонът на годината и най-главното - насоката, в която се използват животните.