Коневъдство.

Алюрите на коня

Движенията на коня се наричат алюри. Различават се три основни вида алюри ходом, тръс и галоп, а при някоиконе и четвърти вид алюр раван.

Ходом. Обикновен ход трябва да бъде свободен, правилен и с размах. Конят върви пъргаво, но спокойно, с равномерна и свободна крачка. Ездачът поддържа постоянен лек контакт с устата на коня. Бързина на движение 6 км в час. На ходом конят стъпва последователно в четири такта.
Увеличен ход (широка крачка) конят прави максимално широка крачка, без прекалено избързване и нарушаване равномерността на хода. Ездачът дава възможност на коня да удължи главата и шията, без да губи контакт с устата му, за да може всеки момент да наложи смяна на посоката и бързината на алюра.
Събран ход Стъпката е по-висока, а всяка става на краката се прегъва повече, отколкото при обикновения ход.
Свободен ход алюр за почивка, при който дължината на поводите (напълно изтеглени) позволява пълна свобода на шията на коня.
Съкратен ход този ход е като обикновения, но е по-бавен и с по-съкратена стъпка.
Разединен ход има тогава, когато четирите такта престанат да бъдат ясно подчертани и равномерно разграничени.
Тръс. Най-подходящият алюр за обяздване на коня, както и за неговото отпускане, така и за събирането му е тръсът. На тръс конят се движи в два такта. Между всеки два такта конят стои един момент във въздуха.
Обикновен тръс конят се движи напред без странични клатения с ангажирани задни крака. Стъпките му трябва да бъдат равни. Този тръс има бързина 12 км в час и се използва в поход.
Увеличен тръс (удължен) като протяга шията си, конят прави по-широка крачка.
Събран тръс тежестта се прехвърля върху задницата, което предизвиква по-силно ангажиране на задните крака.
Съкратен (малък) тръс носи белезите на обикновения , но е по-бавен и с по-съкратена крачка.
Галоп. - От трите алюра на коня галопът е, който характеризира истинския спортен кон. Конят много по-леко овладява ходом и тръс, отколкото галоп. На галоп конят стъпва на три такта, които не са еднакви.
Обикновен галоп бързината на алюра 350 м в минута (в зависимост от ръста на коня). На този галоп ездачът седи с изправено тяло.
Увеличен галоп конят увеличава дължината на галопния скок, без да губи спокойствието и лекотата. При увеличеният галоп в полето ездачът язди на скъсени стремена и с увеличена опора в коленете. Седалището не опира в седлото.
Събран галоп конят ангажира задните си крака; ставите на тия крака се сгъват повече, импулсът се увеличава.
Кариер галоп за бързо движение

Раван Раванът е също двутактов алюр, при който стъпват едновременно двата латерални крайника.

При обездката конете могат да се приучат и на други движения, като травер (странично пристъпване), пасаж (каденциран тръс), пиафе (пасаж на място) и др.

Превод: Д. Христова
Източник: www.dir.bg

Източник:Всичко за конете:Алюрите на коня