Общите положения, които се отнасят за храненето на овцете, важат и за козите. Те много добре използуват за храна грубите, зелените и сочните фуражи. Освен тях козите оползотворяват добре и дървесната растителност— листата и клонките (особено на младите дървета), а през зимата листника. Типични пасища за козите са закелявелите гори, в които има много храсти. Те ядат и листа от зеле, спанак, динени кори, тикви и други растителни отпадъци от растениевъдството.

През оборния период, когато козите са бременни, в дажбите им се включват доброкачествено сено, сочни и концентрирани фуражи. При съставяне на дажбите се взимат предвид тяхната маса и периодът на бременност. След раждането нуждите на козите майки се повишават значително. За всеки литър мляко към основната дажба се предвиждат по 0,4 кръмни единици и не по-малко от 40—50 г белтък. За раздояване на козите майки се дават допълнително на ден по 0,2—0,3 кръмни единици и 25—35 г белтък. Ако в продължение на 10—15 дни млечността не се повиши, дажбата се съобразява с фактическия млекодобив.

Една коза майка с млекодобив над 600 л и маса 55 кг има нужда от 645 кръмни единици, в т. ч. 320 кг концентриран фураж, 300 кг сено и други груби фуражи, 300 кг зелена маса, 250 кг силаж и 1000 кг фураж от паша.

При пръчовете през случната кампания количеството на концентрираните фуражи се повишава на 1 кг (0,500 кг овес, 0,300 кг ечемик и 0,200 кг пшенични трици). Освен тях се дават по 1 л бито мляко и 1—2 пресни кокоши яйца.