Тогенбургска коза (Toggenburg)

Развъдният район на Тогенбургска коза е Североизточна Швейцария. Наименованието на тази порода кози

произлиза от главния кантон в долината Тогенбург, където е създадена.

Условията на отглеждане на кози в този район се отличават рязко от развъдната област на саанската коза - няма алпийски високопродуктивни пасища и е с полупланински характер. В долините тогенбургската коза се отглежда оборно, а в планинските райони - пасищно, като се използват пасищата до 1100 м надморска височина.

Тогенбургската коза е по-дребна от саанската. Създадена е на основата на системен отбор и подбор. Отнася се към групата на средно едрите пигментирани кози. Космената й покривка е пепелявосива - от светло- до тъмнокафява. Характерна особеност са двете бели линии от двете страни на лицето, светлите уши, млечното огледало и белите долни части на крайниците. Повечето от козите и пръчовете са безроги, но често се срещат и животни с рога. Роговете и копитата са светложълти.

Тогенбургските кози имат сравнително дълго тяло и дълга козина (до 20 см), която равномерно покрива тялото. Козите от тази порода са по-дребни от саанските, но често се срещат и едри животни, особено в долинните райони, където се отглеждат оборно. Теглото се колебае от 45 до 55 на майките и от 60 до 70 на пръчовете.

Плодовитостта на тогенбургската коза е много добра - по 2-3 ярета годишно. Млечната продуктивност се колебае от 400 до 1000 л при средна масленост 4% с колебания от 2,9 до 7,9%.

Високата продуктивност на тогенбургската коза и способността им да се отглеждат в по-бедните планински райони са допринесли за широкото разпространение на породата в много страни. У нас са внасяни кози и пръчове, които добре се аклиматизират и дават добри резултати при кръстосването с местните кози от планинските райони.