Pchelin_005През пролетта помощните семейства се развиват бързо и консумират по-малко мед. Това е така, защото помощните семейства се топлят взаимно с основните семейства. В зависимост от системата на кошера, методите на работа при използване на помощните семейства са различни.

Многокорпусен кошер

В многокорпусния кошер се прави подхранване на основното семейство, чрез използването на рамкова хранилка. На корпусът с помощното семейство се поставя горна хранилка. Когато основното семейство има нужда от втори корпус, след като е зимувало на един, то той трябва да се постави своевременно. За да се стимулира снасянето на яйца от младата майка, пчеларят трябва да размени навреме и двата корпуса. Помощното семейство със стара майка използва топлината, отделена от основното и се развива бързо. При нужда на него можем да поставим и втори корпус с изградени или смесени пити.

Когато в помощното семейството няма място за снасяне на яйца и пчеларят не иска да му сложим втори корпус, тогава трябва да направим следното:

  • преместваме 2 – 3 пити със запечатано пило в основното семейство;
  • на тяхно място поставяме празни пити или восъчни основи, за да не изпадне семейството в роево състояние.

Когато имаме късна главна паша в редки случаи, може да се наложи пчеларят да постави и трети корпус на основното семейство. Добре е да се знае, че в началото на първата главна паша (акация, еспарзета и др.) трябва да се извърши налитане на летящите пчели от помощното семейство в основното.

Пчеларят трябва да направи следното:

  • затваря се горният вход на разделителната табла,
  • отваря се намиращия се под него долен вход, където се премества и прилетната дъсчица.

В същото време се отваря и задния горен вход на таблата. Така летящите пчели на помощното семейство след звръщането си навлизат през предния, долен вход на таблата в долното (основното) семейство и го засилват за главната паша.

kosheri_024Младите пчели на помощното семейство, които преди това са извършили ориентировъчни полети, след като излязат през задния вход, също се връщат отпред и навлизат в основното семейство. В задния вход на помощното семейство се завръщат само тези пчели, които извършват първите си ориентировъчни полети. Тъй като основното семейство се засилва много с летящи пчели, понякога се налага пчеларят да му постави нов (четвърти) корпус с восъчни основи или изградени пити, а при нужда и пети корпус. В зависимост от медосбора, пълните полузапечатани пити с мед могат да се центрофугират, а кошерите да се откарат на друга паша. Налитането с пчели трябва да се извършва по обед, когато има усилен приток на нектар. Понеже в помощното семейство има голямо количество запечатано пило, което се излюпва, след 15 – 20 дни там отново се натрупват голямо количество летящи пчели. Тези пчели се използват за ново налитане, с помощта на обратната промяна на входовете на таблата, когато настъпи втората главна паша (кориандър, ливади, пипа). Преди настъпването на третата главна паша (слънчоглед, люцерна, памук), майката на помощното семейство (която е стара) се отстранява и двете семейства се съединяват, като се маха таблата. Едновременно с това от корпусът с майката на основното семейство се сваля дъното: върху този корпус пчеларят поставя ханеманова решетка, а върху нея се слага корпусът с помощното семейство, а най – отгоре – досегашният най – долен корпус. Тъй като и двете семейства имат обща миризма и при присъединяването те не проявяват враждебност. По средата или към края на последната главна паша отново се отделя най-горният корпус за се оплоди нова майка, след което двете майки разменят местата си. Така се постига ежегодна смяна на майката в основното семейство, като старата майка през втората си година се използва за помощна.

При кошера лежак с 18 рамки, двете пчелни семейства през пролетта бързо го изпълват с пчели, пило и мед още преди настъпването на главната паша. В зависимост от вида на главната паша по – нататък се постъпва по различни начини. Когато още преди главната паша, плодникът е вече изпълнен, но нямаме магазин, едното семейство (със старата майка) се изважда и се слага в друг празен кошер, където се развива самостоятелно като отводка за увеличаване на прираста на пчелина. После майката се сменя. Този кошер в началото се поставя пред входа, през който до сега са летели пчелите на това семейство, като малко се извива встрани, за да налетят в него само част от летящите пчели.

Непосредствено преди настъпването на главната паша, част от питите със запечатано пило на преместеното семейство (отводката) заедно с пчелите им се придават на семейството, което е останало, като в него отиват и по – голямата част от летящите пчели. В гнездата на двете семейства се поставят восъчни основи за изграждане и снасяне на яйца. Така развитието им продължава и изпадането в роево състояние се предотвратява. Кошерът с отводката постепенно се измества на друго постоянно място. С настъпването на главната паша, гнездото на подсиленото семейство се преустройва така, че да се ограничи безпроблемното снасяне на яйца от майката по всички пити.

Когато пчеларят няма нужда от увеличаване броя на пчелните семейства, старата майка се премества в 7 рамково кошерче като помощно семейство. В него пчеларят слага 2 – 3 пити открито пило, 1 – 2 пити с мед и прашец, както и с пчелите на тях и 1 восъчна основа. 7 рамковото кошерче се поставя непосредствено до лежака. В гнездото на основното семейство се добавят восъчни основи и то се преустройва за медосбор от първата главна паша. С настъпването на втората главна паша 7 – рамковото кошерче по обяд се измества от другата страна на лежака, за да могат летящите му пчели да налетят и да подсилят основното семейство. Такова налитане може да се направи и в началото на третата главна паша. След това изтощената стара майка на 7 – рамковото кошерче се отстранява. На осиротеното семейство се дава зрял маточник от племенен произход. След като пашата приключи, лежакът отново се разделя на две половини, в едната от които се премества помощното семейство от 7 – рамковото кошерче и двете семейства се подготвят за зимуване. Когато двете семейства в лежака не са успели да се развият добре за главната паша, то тогава те трябва да се обединят в едно, като по – лошата майка се премахва и общото гнездо се преустройва. Когато първата главна паша не е много силна (ливадна) и пчеларят желае да използва и втората главна паша, то тогава старата майка не се изнася в 7 – рамковото кошерче, а остава в лежака. Пчеларят трябва да измести двете майки се в двата края на кошера, като ги остави с по 4 пити с открито пило и една с мед и прашец. Поставят се две вертикални ханеманови решетки. На така направените странични отделения се отварят крайните горни входове. Пространството в средата на кошера между двете ханеманови решетки служи за складиране на меда (за магазин) и в него пчеларят подрежда останалите пити – празни и с люпещо се пило, в които след излюпването на пилото пчелите ще складират мед. В това магазинно отделение се налитат летящите пчели през долния среден вход на лежака.

Когато пчелните семейства са много силни най – добре е на лежака да се постави магазин с 18 полурамки или два магазина с по 9 полурамки в следните случаи:

  • когато главната паша (акациева и др.) е богата;
  • когато след нея има и други силни паши.

В такъв случай помощното семейство със старата майка остава в същия кошер, стеснено на 2 - 3 пити с открито пило заедно с майката и 1 – 2 пити с мед и прашец и изместено в страни с нов горен вход. Неговите летящи пчели ще налетят в досегашния му вход, който е на средата към дъното, и ще подсилят основното семейство. За да не се срещат двете майки през магазина, той се изолира от помощното семейство с дъсчица или с хоризонтална ханеманова решетка. Така се ограничава яйцеснасянето на майката помощничка и по – голямата част от пчелите и се включват активно в пашата. Веднага след прецъфтяването на акацията, отделението на помощното семейство отново се разширява до средата на кошера, като се подсилва със запечатано пило и млади пчели от основното семейство. По този начин яйцеснасянето се засилва, което е необходимо за да се предотврати изпадането на семействата в роево състояние през безберитбения период между акациевата и втората главна паша, и да се отгледа по – голямо количество нови пчели, които да заменят изтощените през интензивната акациева паша. Пред втората главна паша помощното семейство по същия начин се стеснява и се измества в страни, като се извършва второ налитане. При положение, че след тази няма друга главна паша, старата майка на помощното семейство се отнема и му се дава зрял маточник. След като младата майка се съеши и осемени питите, нейното отделение подтепенно се разширява, като се изравнява с основното семейство. Така двете семейства зимуват. На следващата пролет по време на главните паши се работи по същия начин, но за помощно се използва другото със старата майка, която се сменя през последната главна паша, и т.н.

При кошера Дадан – Блат, след като през пролетта в плодника стане тясно за двете семейства, помощното се пренася в корпус, който се настанява върху плодника, а между тях се поставя разделителна табла. Гнездата на двете семейства се подреждат едно над друго към южната страна, за да се топлят взаимно и им се дават изградени пити и восъчни основи. Пространствата зад преградните дъски се запълват със затоплящи материали. На корпуса се отваря преден вход, където се прикрепва прилетна дъсчица.
Тъй като летящите пчели от корпуса ще налетят в долния вход, където е основното семейство, пчеларят трябва осигури вода за горното семейство, като през първите 5 – 6 дни налива 300 – 400 куб. см вода в пити или в хранилка на корпуса. Чрез последователно преместване на пити със запечатано пило от основното в помощното семейство, двете се изравняват по сила и по – нататък се развиват самостоятелно. Така те изпълват плодника и корпуса до главната паша и не изпадат в роево състояние. Пред главната паша, след отстраняване на таблата, двете семейства се обединяват, като предварително старата майка заедно с пчелите и с 3 – 4 пити открито пило и мед се пренася в 7 – рамково кошерче, което се настанява до двукорпусния кошер.

Гнездото на двукорпусния кошер се преустройва по следния начин:

  • в плодника се поставят питите с откритото пило заедно с майката и 2 – 3 пити с мед, както и 2 – 3 восъчни основи;
  • питите със запечатано пило, с прашец и празните се изнасят в корпуса за складиране на меда;
  • между плодника и корпуса се поставя ханеманова решетка, за да не се качва майката.

Ако семейството е много силно и притокът на нектар е обилен, под корпуса се поставя магазин или друг корпус с изградени пити или восъчни основи. При втората главна паша 7 – рамковото кошерче се премества по обяд от другата страна, за да налетят пчелите му в основното семейство и да го подсилят отново. Същото може да се направи и за третата главна паша, ако има такава. Тогава се сменя старата майка със зрял маточник от добър произход. След като младата майка се съеши и започне да снася, помощното семейство отново се връща в плодника, който се разделя на две части , а корпусът се прибира.