Норми за хранене на зайците

Нормите за хранене на зайците показват средната нужда от хранителни вещества на организма. Те са диференцирани в зависимост от възрастта, живата маса и физиологичното състояние на зайците и отразяват нуждата им от енергия, протеини, сурови влакнини, минерални вещества и витамини. При съставянето на дажбите много важно е да се знаят възможностите на младите и възрастните зайци за консумация на различни видове фураж.

Хранене на зайците вразлична възраст и при различно физиологично състояние

Хранене на възрастни зайци през периода на покой

Периодът на покой за мъжките зайци е времето между съешаванията, а за възрастните зайкини времето от онбиването на зайчетата до новото съешаване. При храненето можеда бъдат използвани ливадно, люцерново, детелиново, фиево – овесено и други видове сена със задължително условие да бъдат доброкачествени и по тях да няма плесени, към които зайците са много чувствителни.

Хранене на мъжки разплодници и зайкини през периода на подготовка и провеждане на случната кампания

Мъжките и женските зайци през периода на подготовка и провеждане на случната кампания трябва да бъдат в разплодна кондиция. Потребността на мъжките зайци от енергия през този период нараства с около 20 – 25 % и зависи от живата маса. За обогатяване с протеини в дажбите трябва да се включват шротове и трици, а като пълноценен животински белтък – месо – костно брашно. Общото количество на концентрираните фуражи през този период се увеличава и достига 60 % от общата хранителност.

Хранене на бременни зайкини

Бременни зайкини се нуждаят от повишено количество протеини, минерални вещества и витамини. Недостигът на хранителни вещества в дажбата задържа развитието то зародишите. Неправилното и недостатъчно хранене по отношение на минералните вещества и витамините може да доведе до някои болестни състояния и аномалии. Правилното хранене на зайкините през този период се отразява благоприятно върху плодовитостта им и върху живата маса на зайчетата при раждането.

По време на бременността в дажбата на зайкините трябва да се включват по – доброкачествени и лесноусвоими фуражи. Ако по време на бременността се наложи промяна на дажбата, това трябва да стане постепенно и внимателно. Няколко дни преди раждането се намалява количеството на сочните фуражи през зимата и на зелените през летния сезон.

Хранене на зайкини през периода на лактация

Нуждата от енергия и хранителни вещества на лактиращите животни рязко се увеличава. За образуването на мляко и за поддържане на живота на зайкинята е необходим от 2 до 4 пъти повече фураж в сравнение с периода на покой.

С оглед на увеличаването на млечността полезно е през летния сезон да се дава 1 – 1,2 кг млада зелена трева, а през зимата да седават доброкачествени кореноплоди, клубеноплоди и сено.

Храненето на зайкините през лактационния период се усложнява, когато се планират т. нар. уплътнени озайчвания. Тогава организмът на зайкинята съчетава лактацията с нова бременност, поради което храненето трябва да бъде на воля, обилно и високоенергийно. Добри резултати се получават при храненето на зайкините с целодажбени гранулирани фуражи.

Хранене на зайчетата след отбиването им

Потребността от енергия, а следователно и от хранителни вещества за отбитите зайчета е различна и зависи от възрастта им и от интензивността на растеж. През това време в дажбите им трябва да се осигурява високо съдържание на протеин – 15 – 17 %, мазнини – 2 – 5 %, и сурови влакнини – 10 – 15 %. Голямо значение за правилниярастеж и развитие на отбитите зайчета има биологичната пълноценност на протеина. Особено голямо е значението на оптималното съдържание на протеина през първия месец след отбиването на зайчетата, когато цекотрофията им не е достатъчно развита. За да се запази високата интензивност на растеж обаче, задължително е при всички случаи съдържанието на протеин да не бъде по – малко от 15 %.

Хранене на млади зайци за разплод

За да се запазят младите зайчета от ранно затлъстяване, след двумесечна възраст храненето им се диференцира от храненето на зайците за угояване. Особено силно е изразена нуждата от диференцирано хранене при зайците от скорозрелите породи.

След двумесечна възраст зайците за разплод се хранят с дажби, предвиждащи намалено съдържание на енергия и повишено на суровите влакнини. За тази цел те получават на воля сено и листников фураж през зимата и зелена трева през лятото.

Угояване на зайците

При интензивното отглеждане на младите зайци за месо не е нужно те да бъдат угоявани специално. На възраст 90 – 100 дни те достигат жива маса 2,8 – 3 кг и от тях се получават добре угоени трупчета. Характерно за зайците е, че се угояват много бързо, когато за кратък период бъдат хранени с лесноусвоими фуражи.

Угоителният период продължава 20 – 24 дни, за младите зайци – 30 дни. Условно се разделя на три подпериода. За младите зайци всеки подпериод продължава по 10 дни. За възрастните първият, или подготвителният период продължава от 5 до 7 дни, вторият – основният – 7 до 9 дни, и третият – заключителният – 8 дни.

Особености при храненето на зайците за вълна

Вълната, основен вид продукция, получавана от специализираните породи, растемного интензивно. Количеството вълна, получавана на 1 кг жива маса е най – много в сравнение с всички животни, използвани за вълна.

Нормите за хранене на тези специализирани породи зайци обаче не се отличават с нищо от нормите на другите породи зайци.