Актуални агро новини.Предложени условия за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани, отглеждащи: едри преживни животни (ЕПЖ) от млечни и месодайни породи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) :

Да притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;

Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

Да притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

Да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на ЖЕ или да не са заявили за подпомагане такива;

Подкрепа на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) - от 5 бр. до 250 бр. със 60 лв./ЕПЖ (5 963 стопанства);

Подкрепа на стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ) - от 10 бр. до 300 бр. с15 лв./ДПЖ (8 688 стопанства) и над 300 бр. със 7 лв./ДПЖ (331 стопанства).

Не попадат в обхвата на подпомагане земеделски стопани:

отглеждащи ЕПЖ от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) получили помощ de minimis през 2019 г.