Полезна информация за животните.Ако нещо в кравефермата не върви както трябва.

Производственият процес в

една ферма, протича с определена ритмичност и интензивност. Собственикът и животновъдите разчитат на желаното количество продукция, заложена и разпределена във времето. По този начин могат да се плануват приходи, разходи, движение на животни и останалите ресурси. В крайна сметка – трудно или лесно нещата вървят.

За съжаление обаче, не всичко може да се предвиди. Конюнктурата, а и много други неща са динамични и се променят. Често възникват неочаквани обстоятелства, трудности и проблеми от различно естество, които в крайна сметка объркват разчетите и плановете.

И започват да валят оплаквания от рода: „Уж всичко вървеше добре, но кравите вече не са онези които бяха, количеството на продукцията намалява, смъртните случаи зачестяват, въобще проблеми, пролеми....”

Обект на настоящия материал не са факторите и изисквания отнасящи се до отглеждане на животните въбще, а възможните причини, водещи до спад в производството, влошено здравословно и репродуктивно състояние, в една вече утвърдена и функционираща система с регламентирани експлоатационни параметри (сгради, технология, режим, размножаване и т. н.).

Известно е, че за да бъдат отстранени проблемите е необходимо първо те да бъдат разкрити и конкретизирани. Нещо, което не е възможно без съвместните усилия на фермера (зоонжинер), ветеринарния лекар и целия персонал ангажиран непосредсдтвено с отглежането.

В интерес на истината нерядко действителните причини довели до спад са пределно ясни, но не могат да бъдат избегнати. В други случаи обаче привидно всичко е както преди, но уви крайния резултат става крайно незадоволителен.

Фермерите и гледачите, тези които непрекъснато са с животните, именно те трябва да разчитат преди всичко на себе си да уловят евентуални промени и необичайности, липсвали доскоро ! Те са хората, стоящи най-близо до конкретната обстановка и условия, запознати и с най-малките на пръв поглед незначими подробности от производствения процес. За откриване на действителните причини за неблагополучията е необходима детайлна преценка върху всички и всичко !

Най-общо те могат да бъдат разделени на две и групи – от незаразно и заразно естество.

По отношение на незаразните, на първо място това е хранителния режим. Необходим е анализ касаещ качеството и количеството на предлаганите фуражи, сезонно обусловени особености на храните – воднист характер на тревата през пролетта например или зимно-пролетно недохранване, голямо количество прясно ожънати зърнени през лятото, плесенясало зърно, силаж и сено, както и много други. Колкото животните са по-високопродуктивни, толкова и изискванията им към дажбата са по-големи, което ги прави много чувствителни.

Налага се проследяване на следните пунктове - има ли промени в режима на хранене, часа, начина на подаване на фуражите, нов доставчик, осигурен ли е нужния хранителен фронт за всяко животно (по-слабите обикновено биват избутвани). Важно е да се търси взаимовръзката между дажбата, нейното  количество и качество и проблема във фермата. Да не се забравя златното правило – всяка смяна на фуражите да става постепенно, като в началото се добавя по малко, а не изведнъж в големи количества. В последния сучай обикновено настъпват сериозни храносмилателни и метаболитни разтройства и смущения.

Различните сезони предлагат специфични условия за живот. В най-голяма степен те оказват своето влияние тогава, когато животните се отглеждат продължително на открито или на пасището. Негативно въздействие оказва късия светлинен ден (безплодие) , мъглите, екстремно ниските температури, жегите или внезапните колебания. След рязък студен фронт например винаги се провокират някои заболявания, понякога дори с фатален изход. При повишаване на въздушната влажност зачестяват случаите на респираторни заболявания (бронхити, пнеумонии), възпаленията на млечната жлеза и др.

В тази връзка често сътресения в стадото настъпват след смяна на дневния режим, при прехода от зима към лято и обратното. Преминаването от оборно към пасищно отглеждане, освен всички благоприятни последствия, би могло да бъде свързано и с негативи - избухване на заболявания пренасяни от кърлежи например.

Времето си върви, а с това и възрастта на животните се увеличава. Да се обърне внимание и на този фактор. Макар че като проблем, преждевремнният брак не позволява достигне на напреднала възраст, в някои ферми делът на по-младите би могъл да намалее рязко (продажба на юници). Количеството и качеството на млякото добито от различни възрастови категории не е едно и също !

Внимателно да се анализира и физиологичното състояние животните, които най-често се засягат и са потърпевши от регистрирания проблем. Възможно е да са обхванати всички категории или например само скоротелки, бременни и т. н.

При рязко повишаване на безплоднието специално внимание да се обърне на цялата организация по осеменяването. Има ли смяна на осеменителя, безупречно ли е качеството на доставяния семенен материал. При естествено покриване на женските същестува перманентен риск от инфекции предавани по полов път.

И стигаме до инфекциозните причини за неблагополучие, които протичат масово. Най-често се засягат нововнесените животни или обратно, точно те могат да са източник на върлуващата в момента инфекция. Естесвено, че и при най-малкото съмнение за контагиозност трябва да се алармират ветеринарните служби. Заразните болести протичат понякога доста очевидно – чрез общи промени засягащи кожа, лигавици, опорно-двигателен апарат, дихателна, храносмилателна система, аборти. В други случаи, обикновено след преболедуване или хронифициране, организмът е носител на микробния причинител и признаците са почти неуловими дори и при преглед от специалист. Единствено чрез лабораторни или патохистологични изследвания е възможно доказване на болестта. Иначе външно животните заслабват, намалява се продуктивността им или изостават в развитието си, следствие на което се генерират загуби.

За своевременното регистриране на съществуващи проблеми фермерът и гледачите трябва да осъществяват периодичен контрол и проследяване на животните. Интерес представляват например поведенческите реакции (движения, контакт с останалите в стадото, отговор на различни дразнители), активност при търсене и прием на фуражи. Степента на охраненост и промените в тази насока са обективен индикатор отразяващ общото състояние. Динамиката на промените в телесната оценка трябва да се регистрират много точно. Редовният контрол на репродуктивните параметри е не само пожелание, но и задължително изискване. Нарушената половоциклична дейност, увеличаване на индекса на осеменяванията, на клетъчния състав на млякото, могат да бъдат най-ранните предвестници за предстоящи неблагополучия. Не трябва да убягват и някои по-специфични промени в областта на кожата, устата, вимето, копита, външен полов орган, често маркер за някое заразно заболяване.

При възникнали проблеми редица автори препоръчват периодично ежедневно термометриране на животните, особено на кравите в родилното. Повишената вътрешна телесна температура е обективен критерий за болестни процеси в организма и най-важното е, че не винаги тя може да бъде установена единствено чрез външно изследване (студени уши и  нос).

Базирайки се на съществуващите профилактични и лечебно-диагностични програми в общия план на изследване ветеринарният лекар задължително включва и проверка на кръв и урина.

 

Доц. д-р Пламен Георгиев

 

 


Още за животните:
Източник: доц. д-р Пламен Георгиев